111 двойни билетa за 11-я рожден ден на BULGARIA MALL

DATE
01.12.2023
Source
BULGARIA MALL

ПРАВИЛА

НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

„111 двойни билетa за 11-я рожден ден на BULGARIA MALL“

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „111 двойни билетa за 11-я рожден ден на BULGARIA MALL“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта - Участници.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата www.bulgariamall.bg в периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 01.12.2023 г. и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната страница: www.bulgariamall.bg. В случай че Участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

1.5. С участието си в Играта Участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

Механизмът на спечелването на наградата е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е: „БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69“ ЕАД, ЕИК 205202538, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „България“ № 69, ет. 4, (наричано по-долу „ББ69“)

2.2. ББ69 осигуряват техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и тегленето на печеливш Участник, както и осигурява Наградата за печелившия Участник, съгласно предвиденото в тези Правила.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира от Търговски център „България Мол“, гр. София, като се провежда в Instagram профил на България Мол: https://www.instagram.com/bulgariamall/

3.2. Играта се провежда в периода от 01.12.2023 г. до 22.12.2023 г. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на www.bulgariamall.bg.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Instagram профил: https://www.instagram.com/bulgariamall/

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко лице, което в периода на провеждане на Играта спази всички условия и изпълни всички изисквания, описани в условията в сайта на Bulgaria Mall.

В случай че Участник в Играта е лице, ненавършило пълнолетие, съгласието на родител/попечител/настойник е абсолютна предпоставка за участието му в Играта (Организаторът не следи за възрастта на участниците при участието им в Играта, но може да провери тези обстоятелства при определяне на печелиш и връчване на Награда).

В случай че Участник, който е  лице, ненавършило пълнолетие,  бъде определен за печеливш, условие за получаване на Наградата е предоставяне на писмено съгласие от страна на Родител/настойник/попечител.

4.3. С участието си по начина, посочен в Раздел. 5. от тези Правила, Участникът приема да спазва условията и разпоредбите на настоящите Правила.

Участието в Играта е доброволно и безплатно.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ, МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. Играта се провежда на живо на територията на Търговски център „България Мол“ – с адрес София, бул. България 69. За да участва в Играта в периода на провеждане всеки Участник следва:

 • Да пазарува за минимум 30 лв. на един касов бон от магазините в Bulgaria Mall. *
 • Да регистрира своята касова бележка на бюро Информация на партера от 11:00 до 19:00 ч. до 21.12.2023 г.
 • Да попълни талон с име, фамилия, телефон и имейл, за да се свържем в случай, че лицето е един от победителите.

*Сумата от 30 лв. трябва да е на един касов бон, но може да е за повече о един продукт. Касови бонове от мобилните оператори (A1, Yettel и Vivacom), Easy Pay, обменното бюро и Billa не участват в играта.

 

 

5.2. В Играта може да участва всяко физическо лице, което отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.3. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, но може да спечели само 1 (една) награда в Играта.

5.4. С участието си в Играта Участникът предоставя разрешение Организатора да публикува  имената му единствено във връзка или по повод Играта, както и да публикува съобщения с него в каналите на Bulgaria Mall, в случай че участникът спечели Наградата. 

5.5 Наградите са 111 двойни билета за кино в Cineland Bulgaria Mall на ниво 3 в Bulgaria Mall.

 

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЧАСТНИК И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 22.12.2023 г. чрез томбола в присъствието на трима свидетели. Представител на Организатора ще се свърже по телефон/мейл с победителите до 10.01.2024 г.

6.2. Печелившите Участници трябва да получат Наградите си лично в Търговски център „България Мол“ след 25.01.2024 г. в срок от два месеца - до 25.03.2024 г. на място в Търговския център. Наградата няма да бъде изпращана по куриер. За да получи Наградата, печелившият Участник следва да удостовери, че е получил съобщение – потвърждение от екипа на Bulgaria Mall – мейл или текстово съобщение. В случай на непълнолетен печеливш Участник се представя писмено съгласие на родител/попечител/настойник.

6.3. Наградата се получава само лично на място в Търговски център „България Мол“, като ВВ69 няма задължение да изпраща/доставя наградата до адрес, посочен от Участника.

6.4. В случай че Участникът откаже да получи или не се яви да приеме наградата в срока за получаването, се счита, че Участникът се отказва от наградата.

6.5. Не се допуска замяна на спечелената награда с друга  предметна награда, стока или услуга или с паричната й равностойност.

6.5. В случай че изтегленият печеливш Участник не отговаря на изискванията на Играта, липсва съгласие на родител/настойник/попечител (когато е приложимо), не удостовери обстоятелствата, посочени 6.2, не се яви да приеме Наградата, Участникът не желае да се снима с наградата, както е указано в чл. 6.6, или е налице друго обстоятелство (включително нарушение на тези Правила), то за печеливш се определя следващият изтеглен Участник (по реда на изтеглянето им), до определяне на печеливш.

6.6. При връчване на Наградата се Организаторът има право да заснеме печелившия Участник.

 

 РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки Участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това.  

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт: www.bulgariamall.bg

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника (в случай, че такава е необходима), връзка с Интернет и др., които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител Участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на www.bulgariamall.bg за периода на провеждане на Играта.

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство

9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник.

9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъждат претенции на непечеливши Участници, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

9.5. Всички спорове между Организатора и Участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът на Играта е администратор на лични данни. Той отговаря самостоятелно за обработването на събраните лични данни, както и за спазването на приложимото законодателство.

Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора за срок до 6 /шест/ месеца след приключване на Играта, с изключение на счетоводната и данъчната документация, при които данните на печелившия Участник могат да се съхраняват за срок не по-къс от десет години. След изтичането на този срок Организаторът унищожава вашите данни по сигурен начин.

Обработването на лични данни се основава на изпълнение на договорни задължения, на основание легитимния интерес на Организатора да промотира своята дейност, както и на необходимостта от спазване на законовите му задължения.

Данните на всички Участници, регистрирали се за участие в Играта, могат да бъдат използвани от Организатора:

 • за провеждането на Играта;
 • за уведомяване на печелившия Участник за резултата от Играта и оповестяване на името му на Instagram профила;
 • за оповестяване на печелившия Участник в интернет страниците в социалните медии на Организатора;
 • изпълнение на данъчни задължения на Организатора.

Организаторът обработва следните лични данни на печелившия Участник ● имена; ● телефон; ● имейл адрес; ● фото/ видео образ.

Извършвайки регистрацията, всяко лице (от свое име и от името на лицата, които представлява) потвърждава, че е наясно с правото личните му данни да бъдат обработвани съгласно разпоредбите на действащата нормативна уредба.

Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да възрази срещу обработването им или да поиска корекция или унищожаването им, като подаде писмено заявление до Организатора. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни.

 Организаторът обработва всички лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните (“ОРЗД”), и единствено за целите, за които те са били получени, като предоставя данните на обработващи лични данни и държавни органи в предвидените от закон случаи и не предоставя данни към получатели в трети страни.

Вашите права относно данните са:

 • Достъп до данните: имате възможност да получите потвърждение дали се обработват ваши лични данни, достъп до тях, информация за обработването, както и копие от личните данни, които са в процес на обработване;
 • Коригиране: имате възможност да изискате от нас да коригираме всички непълни или неточни лични данни, свързани с вас;
 • Изтриване: имате възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем ваши лични данни, когато нямаме основание да продължим обработката им или сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка;
 • Възражение срещу обработка: вие можете да възразите срещу обработката при условията на ОРЗД;
 • Ограничаване на обработката: имате възможност да изискате от нас да преустановим временно обработването на вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или основанието за тяхното обработване в определени случаи;
 • Преносимост на данните: имате възможност да изискате от нас да Ви предоставим (или да прехвърлим на трето лице) Вашите данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато са налице условията за това.
 • Право да оттеглите даденото от вас съгласие за обработване на ваши лични данни за конкретна цел. След получаване на вашето искане на посочения имейл/адрес на Организатора, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще ви уведомим своевременно.

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с Организатора на посочения имейл или адрес.

Също така, вие имате право да подадете жалба / оплакване до Комисията за защита на личните данни.

Подробните правила за защитата на лични данни на ББ69 са публикувани на bulgariamall.bg: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
при ползване на уебсайта, посещаване на фейсбук и инстаграм СТРАНИЦИТЕ и блога на Bulgaria Mall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To top