DATE
01.12.2018

Отиди на бала с Nissan GT-R

Пазарувай от Terani Couture (ниво 2, Bulgaria Mall) от 1 декември 2018 до 28 февруари 2019 и можеш да спечелиш незабравимо преживяване за теб и твой приятел - да отидеш на бала с Nissan GT-R!


Регистрация ТУК: http://www.bulgariamall.bg/GTRforPROM2019

*

Условия за Наградна игра

„Отиди на бала с Nissan GT-R

 

Тези условия (наричани още Общи Условия или Правила) се отнасят до игра, с наименование „Отиди на бала с Nissan GT-R“, провеждана в България Мол в периода от 01.12.2018 до 05.03.2019 г.

 

 1. Организатор на Играта:

Организатор на Наградната игра е „Бул. България 69“ ЕАД, ЕИК 205202538.

 1. Период на провеждане на Играта

Наградната игра стартира на 01.12.2018г. и приключва на 05.03.2019 г. Играта е разделена на три периода, през които могат да бъдат извършвани регистрации. За всеки период ще бъде определян по един победител. Периодите са както следва:

 • Първи период: от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г.;
 • Втори период: от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г.;
 • Трети период: от 01.02.2019 г. до 28.02.2019 г.

 

Организаторът запазва правото си да прекрати Играта или да промени Периодите на Играта във всеки момент, като е длъжен да информира участниците в нея своевременно във Facebook страницата https://www.facebook.com/BulgariaMall/. При прекратяване на Играта, Организаторът не носи отговорност пред Участниците за нанесени щети и не им дължи компенсации.

Играта се провежда в Търговски Център „България Мол“, намиращ се в гр. София, бул. България № 69, гр. София.

 

 1. Дефиниции

Правилата на играта съдържат следните термини:

3.1. Игра: Наградна игра, с наименование „Отиди на бала с Nissan GT-R“, провеждана в България Мол в периода от 01.12.2018 до 05.03.2019 г.;

 

3.2. Периоди на Играта: периодите, в които могат валидно да се извършват регистрации на Участници в Играта и които са посочени в т.2 по-горе.

 

3.3.   Организатор: „Бул. България 69“ ЕАД, ЕИК 205202538

 

3.4.   Участник: всеки български гражданин, навършил 17 (седемнадесет) години към датата, на която се извършва регистрацията и записан в последен гимназиален клас в средно училище на територията на  гр. София, в Р България, който се валидно се е регистрирал за участие в Играта в съответствие с тези Правила и отговаря на изискванията на Играта;

Лица, работещи за Организатора, както и преки членове на техните семейства, не могат да участват в Играта;

Лица, които не са извършили регистрация по реда, описан по-долу, не се считат за Участници;

 

 1. Условия за участие в Играта:
 • Участникът да е навършил 17 (седемнадесет) години към датата, на която извършва регистрацията;
 • Участникът (или друго лице, от негово име и с цел ползване от Участника) трябва да е направил покупка на бална рокля с марката Terani Couture от Обект Terani Couture, разположен в Търговски Център България Мол, гр. София, бул. България № 69. Счита се, че покупка е направена, в случай, че между „БРАЙДЪЛ МОДА” ООД и Участника (или третото лице, действащо в полза на Участника) е подписан и е влязъл в сила договор за закупуване на балната рокля;
 • Закупената бална рокля, следва да бъде използвана от лице, записано в последен гимназиален клас в средно училище на територията на  гр. София, в Р България, което лице ще има „абитуриентски бал“ през 2019 г., който ще се проведе на територията на гр. София;
 • Всеки Участник има право да участва в Играта само веднъж, извършвайки само една регистрация с една бална рокля. Лица, които са направили повече от една регистрация (или с един договор за покупка на бална рокля са направени регистрации на повече от едно лице), се считат дисквалифицирани и не могат да бъдат обявявани за печеливш участник;
 • За участие в Играта не се извършва никакво плащане към Организатора, нито се предоставя на Организатора какъвто и да било залог, който да дава право на участие.
 1. 5. Регистрация за участие
 • Регистрацията се извършва чрез подаване на електронно заявление на регистрационна платформа, на следния адрес: http://www.bulgariamall.bg/GTRforPROM2019;
 • Валидни регистрации са само тези, които са извършени в рамките на един от трите Периода на Играта, посочени по-горе;
 • Регистрация за участие на Участници, които не са навършили 17 (седемнадесет) години, се считат невалидни. В случай, че Участник, който е спечелил Награда, е на възраст под 17 (седемнадесет) години към датата на регистрацията за Играта, или се установи, че не отговаря на изискване на тези Правила и/или за участие в Играта, неговата/нейната регистрация ще бъде счетена за невалидна и наградата няма да й/му бъде присъдена;
 • За непълнолетните лица, регистрацията се извършва от техен законен представител (родител или настойник);
 • При извършване на регистрацията се записва номерът на договора за покупко-продажба на бална рокля от Брайдъл Моза ООД от Обекта Terrani Couture, в Търговски Център България Мол, както и датата на сключването му;
 • С извършване на регистрацията, Участникът гарантира и декларира, че данните, предоставени за целите на Играта, са правилни и достоверни;
 • С извършване на регистрацията се приема, че Участникът дава изричното си информирано съгласието да участва доброволно в Играта, включително, ако бъде изтеглен като печеливш участник и отговаря на условията на тези правила, че няма пречка да получи Наградата и името му и/или снимкови и видео материали с него да бъдат обявявани и показвани в публичното пространство (включително интернет пространството) по начин, определен от Организатора, без ограничение във времето. Участникът се съгласява, личните му данни (включително изображението му) да бъдат обработвани от Организатора, както и негови контрагенти, да бъде заснеман (фотографски и/или видео и аудио заснемане) и заснетите кадри да бъдат използвани при условията на Играта, включително, но не само, да бъдат публикувани от Организатора, както и от Брайдъл Мода ООД и „РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД в интернет пространството или по друг начин, без ограничение във времето;
 • С извършване на регистрацията се приема, че  всеки направил регистрация е напълно запознат с Правилата на Играта и се е съгласил с тях, както и се приема, че регистрираният е декларирал, че отговаря на изискванията на Правилата.
 1. Награда

Всеки от тримата Печеливши участници в Играта ще спечели следната награда („Наградата“):

Превоз от дома до мястото на провеждане на абитуриентския бал с автомобил NISSAN  GTR (Награда).

Наградата не подлежи на замяна срещу пари в брой или други продукти/стоки.

Продължителността на превоза не може да надвишава сто и двадесет минути или да обхваща места, разположени извън административните границите на гр. София.

 1. Победител (Печеливш Участник)

7.1. За всеки от трите периода, описани по-горе, ще бъде определян по един Победител, от регистрираните през съответния период Участници (за когото няма основание за дисквалифициране и който отговаря на всички изисквания на тези Правила).

7.2. Всеки от тримата Победители се определя чрез томбола, както следва:

- за всички регистрации, извършени в периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. – тегленето се извършва на 04 януари 2019 г.;

- за всички регистрации, извършени в периода от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г. – тегленето се извършва на 04 Февруари 2019 г.;

- за всички регистрации, извършени в периода от 01.02.2019 г. до 28.02.2019 г. – тегленето се извършва на 05 март 2019 г.;

Всяко теглене ще бъде извършено в присъствие на тричленна комисия, включваща лица, определени от Организатора, като за всяко теглене се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията;

 

7.3. При всяко теглене ще бъдат изтеглени печеливш Участник и поне пет допълнителни имена – резерви (в случай, че първият печеливш Участник не отговаря на правилата и изискванията на Играта, и/или откаже да получи Наградата или съществува друго основание за дисквалификацията му);

В случай, че изтегленият печеливш Участник не отговаря на изискванията и условията в тези Правила, или откаже да получи Наградата, или съществува друго основание за дисквалификацията му, то за Победител ще бъде обявен следващият по ред, изтеглен като резервен печеливш Участник (по реда на изтеглянето им). Това правило може да се прилага многократно;

Лицата, чиито имена са изтеглени по реда, посочен по-горе, ще бъдат уведомени за това най-късно в рамките на работния ден, следващ деня на тегленото;

 

7.4. При получаването на Наградата, определеният за печеливш Участник, трябва да покаже документ за самоличност, както и своята ученическа книжка, удостоверение или друг валиден документ, удостоверяващ обстоятелството, че e ученик в последен гимназиален клас на в гимназия в Р. България, да представи копие от сключения Договор за покупката на балната рокля и заплатените по договора вноски, падежирали към датата на получаване на Наградата, както и да потвърди съгласието си с Правилата с подпис в протокол, съставян от Организатора. За непълнолетните лица, съгласието се дава от техен родител/попечител.

 

7.5. Получаването на Наградата става след предварително съгласуване на дата и час с Организатора и ще бъде заснето на фото и/или видео носител (с включено аудио), както и ще бъде направена фотосесия. При получаването на Наградата и извършването на превоза с Nissan GT-R, Победителят следва да е облечен с балната рокля Terrani Couture, чието закупуване е дало право на участие в Играта. С факта на регистрация за Играта, всеки Участник се съгласява и се задължава, че ако бъде избран за Победител, ще участва във фото и/или видео сесии със закупената от него рокля и по време на извършване на превоза с Nissan GT-R, които сесии ще бъдат използвани с цел реклама на Играта, дейността на Организаторите и Съорганизаторите, както  на  търговски център Bulgaria Mall. Отказът на печелившия Участник да изпълни описаното в тази т. 7.4 и/или т.7.5. е основание за дисквалификацията му и прилагане на т. 7.3 по-горе.

 

7.6. Всеки от Победителите и изтеглените резервни печеливши Участници се задължават да предоставят на Организатора своите имена, адрес и телефон, както и имейл. Същите се съгласяват личните им данни да бъдат обработвани по време и след приключването на Играта (без ограничения във времето), за рекламни и маркетинг цели на Организатора и на Търговския Център Bulgaria Mall. Всеки от Победителите се съгласява и задължава да предостави допълнителни, необходими на Организатора, на Брайдъл Мода ООД и „РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД , лични данни.

 

7.7. Наградите се предоставят единствено на всеки от Победителите и не могат да се прехвърлят на други лица.

 

 1. Данъчни задължения

Стойността на спечелената Награда може да представлява реализиран доход по смисъла на ЗДДФЛ и да подлежи на облагане. В тази връзка на всеки от Победителите ще бъде предоставена служебна бележка по ЗДДФЛ, от която да е видна стойността на Наградата. Във връзка със ЗДДФЛ, Организаторът подава информация до НАП за предоставените награди, представляващи облагаеми доходи на физическите лица. Организаторът не носи отговорност за недеклариран данък от физическото лице, спечелило наградата, както и няма задължение да внесе/удържи данък от името физическото лице, спечелило наградата. Във връзка с описаното, победителят трябва да предостави на организатора освен името, фамилията и адреса си, и единния си граждански номер.

 

 1. Нарушения

9.1.   Докладване на нарушения: В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща adv@bulgariamall.bg. Необходимо е да се подпишете с истинското си име и да оставите телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. Сигнали за нарушения, получени по-късно от 3 (три) дни след всяко теглене на томбола, касаещи се за съответното теглене, се считат за невалидни.

 

9.2.   Последици от нарушенията:

В случай, че бъде установено нарушение на настоящите правила, Организаторът е упълномощен и задължен да дисквалифицира съответният участник, като ако му е връчена Наградата, нарушителят се задължава да я върне или да възстанови стойността й.

 

 1. Правила на Наградната игра и тяхното обявяване.

Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 30.11.2018г. на страницата на www.bulgariamall.bg и във фейсбук страницата на Организатора;

Организаторът запазва правото си да променя правилата на Играта, като променените правила ще бъдат публикувани преди влизането в сила на промяната на посочените по-горе страници. С обявяването на промените в Правилата на коя да е от посочените страници, промените се считат известни на всички.

 

 1. Защита и съхранение на личните данни

Приемайки Правилата и условията за участие в играта с награда, и извършвайки регистрацията, всеки Участник в Играта изрично приема и дава съгласието си Организаторът да обработва личните им данни за следните цели: ● за провеждането на Играта; ● за да уведоми печелившите участници за резултата от Играта; ● за да оповести името на всеки от победителите на Facebook страницата, посочена в Правилата, както и за маркетингови и рекламни цели, промотиращи дейността на Организатора, Брайдъл Мода ООД и „РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. Извършвайки регистрацията, всяко лице потвърждава, че е наясно с правото личните му данни да бъдат предоставяни за справка, преписвани, копирани, допълвани, коригирани, блокирани и изтривани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и действащата нормативна уредба. Във всеки един момент, Участниците могат да поискат Организаторът да престане да използва техните лични данни за целите, упоменати по-горе. Организаторът се задължава да обработва всички лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни и единствено за целите, за които те са били получени. Организаторът е задължен по ЗДДФЛ да получи и обработи личните данни на всеки от Победителите, за целите на изготвяне на служебната бележка и подаване на информация до НАП за предоставените награди.

 

Организаторът,  Брайдъл Мода ООД и „РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД има право да съхранява личните данни, събрани  във връзка с провеждането на Играта до изтичане на най-дългия законов срок, в който могат да бъдат необходими, с оглед защита на правата му. След изтичане на този срок, личните данни се унищожават по реда на действащото законодателство.

 

 1. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта”. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл.2 ал.1, - в нея липсва залог и такъв не може да бъде загубен.

 

 1. Отказ от участие

Всеки Участник може да изиска отстраняване (анулиране) на регистрацията и участието си в Наградната игра във всеки един момент. За целта той трябва да заяви желанието си пред Организатора, на следния електронен адрес: adv@bulgariamall.bg По този начин той се отказва и от бъдещо участие в играта и от възможността да получи Наградата и се счита за дисквалифициран от датата, на която е изпратил уведомлението за това.

 

 

To top