НАГРАДНАТА ИГРА „ВРЕМЕ ЗА ПОЖЕЛАНИЯ“ ОФИЦИАЛНО ПРИКЛЮЧИ. ПРОДЪЛЖАВАЙ ДА НИ СЛЕДИШ ЗА ОЩЕ СТРАХОТНИ ИЗНЕНАДИ!

Условия за Наградна игра "Време за пожелания"

Организатор на наградната игра “Време за пожелания” („Играта“) е „Бул. България 69“ ЕАД, с ЕИК 205202538, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 69, ет.4.
Играта стартира на 01.12.2021г. и приключва на 14.12.2021г.

Организаторът запазва правото си да прекрати Играта във всеки момент като е длъжен да информира за това своевременно чрез електронно известие, публикувано на следния уеб сайт: www.bulgariamall.bg. При прекратяване на играта Организаторът не носи отговорност за нанесени щети и пропуснати ползи, като съответно няма да изплаща компенсации.
Правилата на Играта съдържат следните термини:

3.1. ОРГАНИЗАТОР: „Бул. България 69“ ЕАД, с ЕИК 205202538

3.2. УЧАСТНИК: всяко дееспособно физическо лице, което има навършени 18 години към датата на стартиране на Играта и е закупило стоки или услуги в Bulgaria Mall на стойност 30 или повече лева в Срока на Играта. В играта нямат право да участват служители и членове на семействата на служителите на Организатора, както и служителите на магазини и други обекти в България Мол.

3.3. Bulgaria Mall: Търговски Център Bulgaria Mall, гр. София, бул. България № 69
Регистрацията за участие в Играта става с попълване на форма за участие на официалния сайт на Bulgaria Mall – www.bulgariamall.bg в Срока на Играта, като формата съдържа идентификационни данни на Участника, телефон и електронен адрес за контакт, както и идентификационни данни за касовата бележка - номер и дата на фискален или системен бон. Снимка на фискалния бон също трябва да се качи във формата.

Участник може да участва в Играта с един фискален или системен бон за 30 или повече лева, похарчени в Bulgaria Mall в Срока на Играта само веднъж. Всеки Участник може да участва многократно в Играта с различни фискални или системни бонове, всеки от които е на стойност 30 или повече лева. Не се допуска участие с фискални или системни бонове, които удостоверяват плащане на битови консумативи (вода, ток, интернет, телефония, телевизия, газ, и други подобни), както и плащане на застраховка или плащане чрез касата на Easypay, дори те да са заплатени в обект в Bulgaria Mall, независимо от тяхната стойност.
Осем награди ще бъдат изтеглени на 15.12.2021 г.

1бр. ваучер за 1000 лв за пазаруване на територията на Bulgaria Mall
1бр. ваучер за пазаруване в Hamefa, Bulgaria Mall на стойност 250лв.
1бр. ваучер за пазаруване в Silver Court, Bulgaria Mall на стойност 200лв.
1бр. ваучер за пазаруване в един от магазинте на Global Brands (Guess, Liu Jo, Desigual, Scandal), Bulgaria Mall на стойност 200лв.
1бр. ваучер за пазаруване в Douglas, Bulgaria Mall на стойност 100лв.
1бр. ваучер за пазаруване в BulBel, Bulgaria Mall на стойност 100лв.
1бр. ваучер за пазаруване в Madame Coco, Bulgaria Mall на стойност 100лв.
1бр. ваучер за пазаруване в Pepco, Bulgaria Mall на стойност 50лв.


Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.
6.1. Участникът, който печели награда, се определя чрез жребий на произволен принцип от всички извършени регистрации през периода на играта. Тегленето ще се осъществи на 15.12.2021 г. в Bulgaria Mall, в присъствието на тричленен комитет.

6.2. Победителите в играта ще бъдат осем. За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш Участник и три резерви. При невъзможност за осъществяване на контакт с първия изтеглен печеливш в рамките на 7 дни от датата на тегленето или в случай че той не отговаря на изискванията и правилата на играта, Наградата ще се връчи на следващия изтеглен резервен печеливш, по реда на теглене на резервите. Това правило се прилага многократно.

6.3. За определянето на печелившите Учстници по посочения начин ще бъде изготвен надлежен протокол.

6.4. При връчването на наградите печелившите Участници ще участват във фото сесия, която ще бъде използвана с цел реклама на Организатора.
Оповестяването на печеливш Участник ще се извърши чрез обявяване на името му на www.bulgariamall.bg и https://facebook.com/bulgariamall. Така изтегленият печеливш Участник ще бъде уведомен за това и на телефонния номер, който е предоставил.

За получаване на наградата, печелившият Участник следва да представи документ за самоличност и касовата бележка, с която е участвал.
8.1. Докладване на нарушения: В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща marketing@bulgariamall.bg. Необходимо е да се подпишете с истинското си име и да оставите телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, се изпращат писмено в рамките на 7 дни от откриване на причината за тях, но не по-късно от 15 дни след изтичане Срока на Играта.

8.2. Последици от нарушенията:

В случай, че бъде установено нарушение на настоящите Правила, Организаторът е упълномощен и задължен да дисквалифицира съответния Участник. В този случай, Организаторът определя нова дата за теглене на томбола, за определяне на нов печеливш и резервен печеливш.

8.3. Изключване на участник:

Организаторът има право без предупреждение да изключи от Играта Участници, нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия за участие. Включително, но не само от Играта ще бъдат изключени лица, които използвайки неразрешени помощни средства или други манипулации, се опитват да спечелят наградата. Също така могат да бъдат изключени и лица, които участват с фалшива самоличност (т.е. от името на трети лица, с или без тяхно знание).
Настоящите Правила на Играта са обявени на 30.11.2021 г. на страницата на Bulgaria Mall: www.bulgariamall.bg. Организаторът запазва правото си да променя Правилата на Играта като промените ще бъдат обявени от Организатора на www.bulgariamall.bg.
Организаторът на Играта „Бул. България 69“ ЕАД е администратор на лични данни. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организаторът до прекратяване на съгласието на участника или за срок до 7 /седем/ години след приключване на Играта, с изключение на счетоводната и данъчната документация, при които данните на Печелившите ще се съхраняват за срок не по-къс от десет години. След изтичането на този срок Организаторът унищожава вашите данни по сигурен начин.

Обработването на лични данни се основава на съгласието ви, на основание легитимния интерес на Организатора да промотира своята дейност, както и на необходимостта от спазване на законовите му задължения.

Всички Участници, регистрирали се за участие в Играта, с извършването на регистрацията, дават съгласието си техните лични данни да бъдат използвани от Организатора:
● за провеждането на Играта;
● за уведомяване на печелившия Участник за резултата от Играта и оповестяване на името на всеки от победителите на Facebook страницата, посочени в Правилата, както и за маркетингови и рекламни цели, промотиращи дейността на Организатора и България Мол;
● за разпространяване на снимките/ видеозаписите, с оглед промотиране дейността на Организатора;
● с цел подаване на информация към данъчните органи в приложимите случаи съгласно данъчното законодателство;

Организаторът и Съорганизаторът обработват следните лични данни на печелившите Участници ● име и фамилия ● адрес; ● телефон; ● данни от лична карта, включително ЕГН/ ЛНЧ; ● фото/ видео образ.

Извършвайки регистрацията, всяко лице (от свое име и от името на лицата, които представлява) потвърждава, че е наясно с правото личните му данни да бъдат предоставяни за справка, преписвани, копирани, допълвани, коригирани, блокирани и изтривани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и действащата нормативна уредба.

Участниците изрично дават съгласие да бъдат фотографирани и/или заснемани (включително видео и аудио материали) за целите на реклама на Bulgaria Mall и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат публикувани от Организатора без възнаграждение, без ограничение във времето и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.

Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да възрази срещу обработването им или да поиска корекция или унищожаването им, като подаде писмено заявление до офиса на Организатора. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в Играта. Услугата се заплаща от всеки, който желае да я използва по ценоразпис, определен от Организатора.

Организаторът обработва всички лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), и единствено за целите, за които те са били получени, като предоставя данните на обработващи лични данни и държавни органи в предвидените от закон случаи и не предоставя данни към получатели в трети страни. Вашите права относно данните са:
● Достъп до данните: имате възможност да получите потвърждение дали се обработват ваши лични данни, достъп до тях, информация за обработването, както и копие от личните данни, които са в процес на обработване;
● Коригиране: имате възможност да изискате от нас да коригираме всички непълни или неточни лични данни, свързани с вас;
● Изтриване: имате възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем ваши лични данни, когато нямаме основание да продължим обработката им или сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка;
● Възражение срещу обработка: вие можете да възразите срещу обработката при условията на GDPR;
● Ограничаване на обработката: имате възможност да изискате от нас да преустановим временно обработването на вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или основанието за тяхното обработване в определени случаи;
● Преносимост на данните: имате възможност да изискате от нас да Ви предоставим (или да прехвърлим на трето лице) Вашите данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато са налице условията за това.
● Право да оттеглите даденото от вас съгласие за обработване на ваши лични данни за конкретна цел. След получаване на вашето искане на посочения имейл/адрес на Организатора и Съорганизатора, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще ви уведомим своевременно.

Упражняването на правата е обусловено от наличие на предпоставките за това, предвидени в чл. 15 – 22 от GDPR.

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с Организатора на посочения имейл или офисен адрес. Също така, вие имате право да подадете жалба / оплакване до Комисията за защита на личните данни. Подробните правила, които Организаторът прилага за защита на лични данни, са публикувани на bulgariamall.bg: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ при ползване на уебсайта, посещаване на фейсбук и инстаграм СТРАНИЦИТЕ и блога на Bulgaria Mall.
Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било.
Всеки Участник може да изиска отстраняване (анулиране) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да заяви желанието си в електронно писмо на адрес marketing@bulgariamall.bg.