Правилник за посещение

Ръководството на търговския център или неговото охранително дружество си запазват правото да забранят достъпа и/или отстранят от сградата на търговския център всеки нарушител на настоящия правилник

В допълнение към Правилника за вътрешния ред на Търговски център България Мол, за нарушение на Правилника се смятат и следните случаи:

 1. Всяко действие, което е в противоречие със законовите разпоредби на Република България и с принципите на добрите нрави.
 2. Искането на пари, други пожертвувания или дарения, извършването на каквато и да е търговска, организационна, рекламна или друга подобна дейност без предварително писмено съгласие на ръководството на Търговския Център.
 3. Нарушаването на обществения ред (например: шумни и пречещи прояви, хулигански прояви), използването на физическа сила, всякакви изрази и жестове, оскърбяващи раса, пол, сексуална ориентация, религия, етнос, прояви с изразително сексуален подтекст, нарушаване на обществения ред с притеснително присъствие с недостатъчно, разкъсано или мръсно облекло, с лоша лична хигиена или други прояви, които биха могли да засегнат останалите присъстващи лица, или да нарушат спокойствието в Търговския Център или в резултат на който би могло да се стигне до хулигански прояви.
 4. Неразрешено организирано събиране на група лица в Търговския Център и провеждането на каквито и да е групови мероприятия, протести, подписки, стачки и други.
 5. Извършването на видео, фото или други записи без предварително съгласие на ръководството на Търговския Център.
 6. Управлението на дрон или друго въздухоплавателно средство в Търговския Център и около него.
 7. Разваляне, увреждане, унищожаване на имущество на Търговския Център или имуществото, разположено на територията на Търговския Център.
 8. Увреждане или злоупотреба със съоръженията по сигурността и/или противопожарните съоръжения в Търговския Център. При причиняване на щета или при злоупотреба от причинителя ще се изисква финансова компенсация за привеждане на съоръжението в първоначалния вид.
 9. Достъпът на деца, ненавършили 12 години, без да са придружавани от пълнолетно лице.
 10. Не се допуска достъп на деца, ненавършили 14 години след 20:00 часа, съответно навършили 14 години, но ненавършили 18 години след 22:00 часа, без да са придружавани от пълнолетно лице. Всеки посетител е отговорен за надзора и безопасността на непълнолетните лица, които го придружават.
 11. Бягането, карането на ролкови кънки, скейтборд, тротинетки, колела, както и други немоторни превозни средства на територията на мола, включително и в подземните паркинг нива.
  С разрешението на охранителното дружество може да се прекара колело през общите помещения на партерния етаж на Търговския Център. Паркирането на превозни средства е позволено само в подземния паркинг, като не се допускат автомобили с автомобилни газови уредби.
 12. Достъпът на лица под въздействието на алкохол, упойващи и психотропни вещества, както и самата употреба и/или разпространяването на същите в общите части, сервизни помещения тоалетни и аварийни коридори на Търговския Център е абсолютно забранен.
 13. Изхвърлянето и оставянето на каквито и да е извън кошчетата за отпадъци, както и ровенето или събирането на кошчетата за отпадъци (освен почистващата фирма). Изхвърлянето на отпадъци става само на определените за това места.
 14. Консумацията на храни и напитки в магазините.
 15. На територията на Тъговския център е забранено пушенето на тютюневи изделия включително на бездимни устройства за нагряване на тютюн.
 16. Седенето, прескачането и разхождането по перилата, стълбищата, кошчетата за отпадъци и други места, които не са предназначени за сядане в помещенията на Търговския Център.
 17. Влизането и използването на аварийните изходи и стълбища, освен в случаите на евакуация или друга спешна ситуация.
 18. Лежането и/или спането върху мебелите за сядане, разположени в помещенията на търговския център и/или в тоалетните на Търговския Център.
 19. Влизането в Търговския Център с животни. Изключение представляват кучетата водачи за незрящи граждани.
 20. Завързването на каквито и да е животни, колела и др. под/до междинните помещения, входовете на Търговския Център и където и да е другаде в Търговския Център, освен на предназначените за целта места на паркинга.
 21. Надвесването, прескачането, седенето и разхождането по парапетите на терасите на Търговския Център.
 22. Оставяне на вещи и принадлежности без наблюдение.

Забележка: Ръководството на Центъра си запазва правото да променя и/или допълва разпоредбите на настоящия Правилник за посещение. Помещенията на Търговския Център се наблюдават от система за сигурност с камери.