Политика за поверителност

Този уеб сайт www.bulgariamall.bg (наричан за кратко в това съобщение като “уеб сайт”) се притежава и управлява от Дружеството „Бул. България 69“ ЕАД (ББ 69). Това съобщение за поверителност обяснява процедурата за събиране и използване на лична информация на потребители, които използват нашия уеб сайт bulgariamall.bg, както и тези, които посещават официалната Фейсбук страница и Инстаграм страницата или блога на Търговски център „Bulgaria Mall“, гр. София (по-долу „Търговския център“ или „Bulgaria Mall“), а именно: www.facebook.com/BulgariaMall за facebook (наричана „Фейсбук страница), https://instagram.com/bulgariamall/ за Instagram ( наричанаИнстаграм страница), или следния блог: https://blog.bulgariamall.bg/ , поместен на www.bulgariamall.bg (наричан „Блог“), както и други социални мрежи както и как използва тези данни.

Този документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Ако имате каквито и да е въпроси в тази връзка, моля да се свържете с нас на следния електронен адрес: marketing@bulgariamall.bg или на пощенски адрес: гр. София бул. България № 69, ет. 3, гр. София.

Ако искате да потвърдите, че ББ 69 обработва Ваши лични данни, или да получите достъп до личните данни, които ББ 69 може да има за Вас, моля, свържете се с нас на следния електронен адрес: marketing@bulgariamall.bg

I. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

ББ69 събира информация за потребителите и при използване някоя от възможностите на нашият уеб сайт, които разчитат на персонализиран отговор, като например регистрация с Вашата електронна поща за бюлетин, участие в Игра, организирана от ББ 69 или където се изисква от нас да Ви отговорим на въпрос, който имате. Информацията, която събираме се ограничава само до данните, с които трябва да предоставим конкретна услуга, която сте поискали. Ние не събираме определени категории лични данни - „чувствителни данни“, като политически или религиозни убеждения и принадлежности, етническа принадлежност, сексуална ориентация, здраве, единен граждански номер, номера на лични документи или други подобни.

Видове лични данни, които се събират от ББ69 и субекти на лични данни

Личните данни на потребителите на Фейсбук и Инстаграм страницата, или на участниците в Блога, които ББ 69 събира и обработва, са:

· данни, съдържащи се в профила на потребителя във Фейсбук и Инстаграм, а именно: име и фамилия; пол; дата на раждане; електронна поща, в случай че и до колкото са споделени в съответния профил от посетителя. ББ69 не проверява и не отговаря за истинността на публикуваните от потребителите данни;

· данни, публикувани във Фейсбук страницата, Инстаграм страницата и Блога на Търговския център от самите посетители или от трети лица, а именно: снимки, видеа, коментари, лични съобщения и всякакви други публикации на посетителя в нашата Фейсбук и Инстаграм страницата, доколкото те представляват лични данни по смисъла на приложимото законодателство.

ББ 69 обработва лични данни на следните категории субекти на данни:

· посетители на Фейсбук страницата и Инстаграм страницата на Bulgaria Mall, както и участници в Блога;

· физически лица, участници в игри, организирани ББ69 във Фейсбук, Инстаграм и Блога;

· лица, присъстващи на събития, организирани в Bulgaria Mall.

Когато публикувате информация или снимки/видеа във Фейсбук и Инстаграм страниците на Търговския Център, или в Блога, или коментирате някоя от публикациите в тези интернет пространстра, информацията, която публикувате,както и Вашето потребителско име са публично достъпни. Тази информация е достъпна за всички лица, които посещават Фейсбук страницата и Инстаграм страницата, както и използват Блога. ББ69 не носи отговорност за начина, по който тези трети лица използват информацията, която сте публикували.

Цели на използване на лични данни:

ББ69 обработва личните данни на основание легитимния си интерес да популяризира и рекламира дейности, осъществявани в Търговския център. Личните данни се използват основно за следните цели:

· администриране и поддържане на Фейсбук страницата и Инстаграм страницата, както и Блога на Bulgaria Mall

· администриране на всякакви коментари и оплаквания на наши потребители, направени чрез Фейсбук страницата и Инстаграм страницата или в Блога;

· администриране на игри и мероприятия, включително осъществяване на контакт с печеливши участници и предоставяне на награди, извършване на задължително счетоводно и данъчно облагане;

· извършване на директен маркетинг на всякакви дейности, инициативи и кампании на Bulgaria Mall и неговите партньори, включително, но не само неговите наематели. Тази цел за обработване на Вашите данни включва също и изпращане на бюлетини и различни рекламни съобщения за наши активности;

ББ69 може да публикува във Фейсбук страницата и Инстаграм страницата си, както и в Блога снимки от събития, организирани в Търговския център. Обработването на Вашите лични данни, в този случай е основано на легитимния интерес на последното да популяризира организираните събития и да комуникира тяхното провеждане.

Срокове:

ББ69 осигурява поверителност на Вашата лична информация и не я съхранява по-дълго от необходимото, а именно до прекратяване на правния интерес за защита на правата на ББ69. Сроковете, в които ББ69 администрира личните данни, събирани от потребителите на Фейсбук и Инстаграм страницата, на Блога, или участниците в събитие са:

· за целите на публикациите/статиите, оповестявани в посочените интернет пространства – до 30 работни дни след изтриването на публикацията;

· за целите на администриране на съответната кампания/събитие, данните ще се обработват за максимален срок от 30 дни след изтичането на срока за получаване на наградите от играта (вкл. на хартиен носител);

· за целите на директен маркетинг, данните се включват в маркетингови бази данни и за тях срокът за съхранение е 10 години след приключване на съответната маркетингова кампания, в която са събрани данните;

· данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни отношения – до 7 години след прекратяване на съответния договор или до приключване на процедури, свързани с евентуални спорове;

· данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети и/или съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели – 11 години

II. СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Може да се наложи да споделяме лични данни с трети страни, за да ни помагат да Ви предоставяме услуги и продукти и да управляваме нашият уеб сайт. Тези трети страни са:

дружествата, свързани с ББ69, както и техни консултанти и подизпълнители с цел съхраняване на лични данни, обработвани чрез уеб сайта, благодарение на споделените информационни системи;

доставчици на услуги, когато това е необходимо, за да ни предоставят услуга за анализ на данни;

доставчици на услуги, които ни помагат да организираме кампании и игри;

рекламни компании;

медийни агенции за маркетингови цели и изследователски цели.

Може да се наложи да предоставим лични данни на правоприлагащите органи с цел изпълнение на правно задължение или съдебно разпореждане.

Ще предоставяме лична информация на трети лица доставчици на услуги и други членове на нашата група от трета страна или в чужбина, само в случай, че получаващият информацията разполага с адекватни нива на защита.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние осигуряваме подходящи мерки за сигурност, за да се предотврати незаконно или неразрешено използване, достъп или случайна загуба на лична информация. Ние също така се стремим нашите доставчици на услуги, да осигурят същата защита.

IV. ВАШИТЕ ПРАВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Право на достъп: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните данни.

Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в следните случаи:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали законните основания на администратора.

Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

обработваме данните съгласно договор и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

обработването се извършва автоматично.

Право на възражение: В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Тогава това обработване за целите на директния маркетинг, се прекратява.

Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни. В Република България това е Комисията за защита на личните данни.

V. ПРЕПОРЪКИ:

· Когато участвате в дискусия във нашата Фейсбук страница и Инстаграм страницата (включително чрез лични съобщения), Ви препоръчваме да избягвате споделянето на лични данни, които може да бъдат използвани за пряко идентифициране като Вашето име, възраст, адрес и телефон. не носи отговорност за защитата на информацията, която сте публикували на Фейсбук страницата и Инстаграм страницата;

· Ако не желаете Ваши снимки да бъдат публикувани на Фейсбук страницата и Инстаграм страницат или в Блога, имате право да възразите срещу обработването на тези данни и ББ69 ще се погрижи снимките да бъдат премахнати;

· ББ69 не търси информация за лица на възраст под 16 години включително, но не проверява възрастта, на лицата, които предоставят свои данни или това, дали същите имат . Ако имате притеснения относно неприкосновеността на личния данни на детето си по отношение на услуги, предоставяни от ББ69, или ако смятате, че детето Ви може да е предоставило личните данни на нашия сайт, Фейсбук или Инстаграм страници или Блог и това се е случило без Ваше позволение, моля да се свържете с нас на marketing@bulgariamall.bg или info@bulgariamall.bg ;

· Имайте предвид, че публикуването от Ваша страна на ваши лични данни, видеа, снимки и прочие, се счита за Ваше съгласие за обработването им от страна на ББ69. С извършване на регистрацията за участие в събитие или мероприятие (виртуално или реално) от Ваша страна, приемате условията, целите и сроковете за използване на лични данни, посочени в правилата за провеждането им (които могат да се различават или да допълват описаното в настоящия документ).