ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАГРАДНА ИГРА "BULGARIA MALL ТЕ ОБИЧА"

Дата
03.02.2023

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „BULGARIA MALL те обича“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта - Участници.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата www.bulgariamall.bg в периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 03.02.2023 г. и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната страница: www.bulgariamall.bg. В случай че Участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

1.5. С участието си в Играта Участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

Механизмът на спечелването на наградата е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е:

БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69“ ЕАД, ЕИК 205202538, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „България“ № 69, ет. 4, (наричано по-долу „ББ69“), наричан „Организаторът”.

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и тегленето на печеливш Участник, както и Наградата за печелившия Участник, съгласно предвиденото в тези Правила.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира от Търговски център „България Мол“, гр. София, като се провежда в Instagram профил на България Мол: https://www.instagram.com/bulgariamall/

3.2. Играта се провежда в периода от 03.02.2023 г. до 13.02.2023 г. (включително). Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на www.bulgariamall.bg.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Instagram профил: https://www.instagram.com/bulgariamall/

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко лице, което в периода на провеждане на Играта спази всички условия и изпълни всички изисквания, описани в условията под публикация в Instagram профила на Bulgaria Mall.

В случай че Участник в Играта е лице, ненавършило пълнолетие, съгласието на родител/попечител/настойник е абсолютна предпоставка за участието му в Играта (Организаторът не следи за възрастта на участниците при участието им в Играта, но може да провери тези обстоятелства при определяне на печеливш и връчване на Награда).

В случай че Участник, който е лице, ненавършило пълнолетие, бъде определен за печеливш, условие за получаване на Наградата е предоставяне на писмено съгласие от страна на родител/настойник/попечител.

4.3. С участието си по начина, посочен в Раздел. 5. от тези Правила, Участникът приема да спазва условията и разпоредбите на настоящите Правила.

Участието в Играта е доброволно и безплатно.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ, МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. Играта се провежда в Instagram профила на Търговски център „България Мол“ - https://www.instagram.com/bulgariamall/. За да участва в Играта, в периода на провеждане на Играта, Участник от своя профил в Instagram следва:

- да се снима с една от вдъхновяващите картички на Bulgaria Mall пред вдъхновяващата стена за Св. Валентин, разположена в атриума на Търговския център;

- да харесва страницата на Bulgaria Mall;

- да публикува своя снимка като пост и/или като стори в профил в Instagram;

- да отбележи (да “тагне”) профила на Bulgaria Mall https://www.instagram.com/bulgariamall/ и да добави хаштаг #BulgariaMallТеОбича в своя публичен пост и/или стори.

5.2. В Играта може да участва всяко физическо лице, което отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.4. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, но може да спечели само 1 (една) награда в Играта.

5.5. С участието си в Играта Участникът предоставя разрешение на Организатора да публикува  наименованието на профила му, профилна снимка в профила му в Instagram) единствено във връзка или по повод Играта, както и да публикуват съобщения с него на https://www.instagram.com/bulgariamall/, сайта на мола www.bulgariamall.bg - в случай че участникът спечели Наградата. 

5.6. Наградите са две (2), представляващи комплекти от няколко предметни награди и ваучери:

Първата награда се състои от:

 • Ваучер за стоки от магазин Punto в Търговски център „България Мол“ на стойност 100 лева с ДДС.;
 • Ваучер за сладоледена торта Сърце от Sotto Zero в Търговски център „България Мол“;
 • Ваучер за стоки от магазин Sport Depot в Търговски център „България Мол“ на стойност 100 лева с ДДС; 
 • Ваучер за стоки от магазин Pepco в Търговски център „България Мол“ на стойност - ваучер 100 левас ДДС;
 • - Козметични подаръци - 5 броя от магазин Douglas в Търговски център „България Мол“;
 • 1 подаръчна карта за 20 лева + мъжки подаръчен комплект от магазин Dm в Търговски център „България Мол“;
 • Ваучер за пица от обект Pizza Lab в Търговски център „България Мол“

 Втората награда се състои от:

 • Ваучер за стоки от магазин Sport Depot в Търговски център „България Мол“ на стойност 50 лева с ДДС;
 • Сребърни обеци от обект Swan pearls в Търговски център „България Мол“;
 • Ваучер за стоки от обект Yops в Търговски център „България Мол“ на стойност 100 лева с ДДС;
 • Ваучер за стоки от магазин Pepco в Търговски център „България Мол“ на стойност 40 лева с ДДС;
 • Козметични подаръци - 5 броя от магазин Douglas в Търговски център „България Мол“;
 • Дамски подаръчен комплект от магазин Dm в Търговски център „България Мол“;
 • Ваучер за пица от обект Pizza Lab в Търговски център „България Мол“.

 

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Двама победителя (и трима заместници за всеки един от победителите) ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 14.02.2023 г. чрез електронна платформа https://commentpicker.com/ и профилите им в Instagram ще бъдат обявени в стори в профила на https://www.instagram.com/bulgariamall/. ВВ69 ще свърже с победителите със съобщение в Instagram.

6.2. Печелившите Участници трябва да получат Наградата си лично и на място в Търговски център „България Мол“ след 14.02.2023 г. в срок от два месеца - до 14.04.2023 г.. Наградите няма да бъдат изпращани по куриер. За да получи Наградата, печелившият Участник следва да удостовери, че профилът в Instagram, чрез който той е обявен за печеливш Участник, му принадлежи. В случай на непълнолетен печеливш Участник се представя писмено съгласие на родител/попечител/настойник.

6.3. Наградите се получават само лично на място в Търговски център „България Мол“, като Организаторът няма задължение да изпраща/доставя наградата до адрес, посочен от Участника.

6.4. В случай че Участникът откаже да получи или не се яви да приеме наградата в срока за получаването, се счита, че Участникът се отказва от наградата.

6.5. Не се допуска замяна на спечелената награда с друга предметна награда, стока или услуга или с паричната й равностойност. Ваучерите важат и предметните награди се получават само в съответния обект в Търговски център „България Мол“. За всеки от ваучерите се прилагат условията, определени от издателя на ваучера.

6.5. В случай че изтеглените печеливши Участници не отговарят на изискванията на Играта, липсва съгласие на родител/настойник/попечител (когато е приложимо), не удостоверят обстоятелствата, посочени в т. 6.2, не се явят да приемат Наградата, Участникът не желае да се снима с наградата, както е указано в чл. 6.6, или е налице друго обстоятелство (включително нарушение на тези Правила), то за печеливш се определя следващият изтеглен Участник (по реда на изтеглянето им), до определяне на печеливш.

6.6. При връчване на Наградата, Организаторът има право да заснеме печелившите Участници.

 

 РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки Участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това.  

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение за извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт: www.bulgariamall.bg.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника (в случай, че такава е необходима), връзка с Интернет и др., които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител Участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на www.bulgariamall.bg за периода на провеждане на Играта.

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Организаторът има право при установяване на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник.

9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда претенции на непечеливши Участници, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

9.5. Всички спорове между Организатора и Участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът на Играта е администратор на лични данни. Той отговаря самостоятелно за обработването на лични данни, както и да спазването на приложимото законодателство.

Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора за срок до 7 /седем/ години след приключване на Играта, с изключение на счетоводната и данъчната документация, при които данните на печелившия Участник могат да се съхраняват за срок не по-къс от десет години. След изтичането на този срок Организаторът унищожава вашите данни по сигурен начин.

Обработването на лични данни се основава на изпълнение на договорни задължения, на основание легитимния интерес на Организатора да промотира своята дейност, както и на необходимостта от спазване на законовите му задължения.

Данните на всички Участници, регистрирали се за участие в Играта, могат да бъдат използвани от Организатора:

 • за провеждането на Играта;
 • за уведомяване на печелившия Участник за резултата от Играта и оповестяване на името му на Instagram профила;
 • за оповестяване на печелившия Участник в интернет страниците и Instagram и Facebook профила на Организатора;
 • изпълнение на данъчни задължения на Организатора.

Организаторът обработват следните лични данни на печелившия Участник ● имена ● адрес; ● телефон; ● имейл адрес; данни от лична карта (само ВВ69), включително ЕГН/ ЛНЧ; ● фото/ видео образ.

Извършвайки регистрацията, всяко лице (от свое име и от името на лицата, които представлява) потвърждава, че е наясно с правото личните му данни да бъдат обработвани съгласно разпоредбите на действащата нормативна уредба.

Организаторът гарантират възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да възрази срещу обработването им или да поиска корекция или унищожаването им, като подаде писмено заявление до Организатора. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление.

 Организаторът обработва всички лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните (“ОРЗД”), и единствено за целите, за които те са били получени, като предоставя данните на обработващи лични данни и държавни органи в предвидените от закон случаи и не предоставя данни към получатели в трети страни.

Вашите права относно данните са:

 • Достъп до данните: имате възможност да получите потвърждение дали се обработват ваши лични данни, достъп до тях, информация за обработването, както и копие от личните данни, които са в процес на обработване;
 • Коригиране: имате възможност да изискате от нас да коригираме всички непълни или неточни лични данни, свързани с вас;
 • Изтриване: имате възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем ваши лични данни, когато нямаме основание да продължим обработката им или сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка;
 • Възражение срещу обработването: вие можете да възразите срещу обработката при условията на ОРЗД;
 • Ограничаване на обработването: имате възможност да изискате от нас да преустановим временно обработването на вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или основанието за тяхното обработване в определени случаи;
 • Преносимост на данните: имате възможност да изискате от нас да ви предоставим (или да прехвърлим на трето лице) вашите данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато са налице условията за това.
 • Право да оттеглите даденото от вас съгласие за обработване на ваши лични данни за конкретна цел. След получаване на вашето искане на посочения имейл/адрес на Организатора, ние ще преустановим обработването на данните за целта/целите, за които вие първоначално сте дали съгласие, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще ви уведомим своевременно.

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с Организатора на посочения имейл или адрес.

Също така, вие имате право да подадете жалба / оплакване до Комисията за защита на личните данни.

Подробните правила за защитата на лични данни на „БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69“ ЕАД са публикувани на bulgariamall.bg: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
при ползване на уебсайта, посещаване на фейсбук и инстаграм СТРАНИЦИТЕ и блога на Bulgaria Mall.

To top