Промоционална игра „ШАПКАРИТЕ С BULGARIA MALL И НОУБЪЛ СТАР КОМЮНИКЕЙШЪНС“

Дата
24.01.2023

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

„ШАПКАРИТЕ С BULGARIA MALL И НОУБЪЛ СТАР КОМЮНИКЕЙШЪНС“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Шапкарите с Bulgaria Mall и Ноубъл Стар Комюникейшънс“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на Организаторите на Играта с физическите лица, участващи в играта - Участници. 1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата www.bulgariamall.bg в периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 16.01.2023 г. и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторите си запазват правото да допълват или променят настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната страница: www.bulgariamall.bg. В случай че Участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

1.5. С участието си в Играта Участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

Механизмът на спечелването на наградата е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОРИ

2.1. Организатори на Играта са:

1. „Ноубъл Стар Комюникейшънс“ ЕООД, ЕИК 206689561, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Витоша, ж.к. „Бъкстон“, бл. 21, вх. Ж, ет. 6 (наричано по-долу “Ноубъл Стар Комюникейшънс”) и

2. „БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69“ ЕАД, ЕИК 205202538, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „България“ № 69, ет. 4, (наричано по-долу „ББ69“)

наричани заедно за краткост „Организатори”.

2.2. ББ69 осигуряват техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и тегленето на печеливш Участник, а Ноубъл Стар Комюникейшънс осигурява Наградата за печелившия Участник, съгласно предвиденото в тези Правила.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира от Търговски център „България Мол“, гр. София, като се провежда в Instagram профил на България Мол: https://www.instagram.com/bulgariamall/

3.2. Играта се провежда в периода от 24.01.2023 г. до 31.01.2023 г. (включително). Организаторите могат да съкращават или удължават срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на www.bulgariamall.bg.

3.3. Организаторите правят провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Instagram профил: https://www.instagram.com/bulgariamall/

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организаторите, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко лице, което в периода на провеждане на Играта спази всички условия и изпълни всички изисквания, описани в условията под публикация в Instagram профила на Bulgaria Mall.

В случай че Участник в Играта е лице, ненавършило пълнолетие, съгласието на родител/попечител/настойник е абсолютна предпоставка за участието му в Играта (Организаторите не следят за възрастта на участниците при участието им в Играта, но могат да проверят тези обстоятелства при определяне на печелиш и връчване на Награда).

В случай че Участник, който е лице, ненавършило пълнолетие, бъде определен за печеливш, условие за получаване на Наградата е предоставяне на писмено съгласие от страна на Родител/настойник/попечител.

4.3. С участието си по начина, посочен в Раздел. 5. от тези Правила, Участникът приема да спазва условията и разпоредбите на настоящите Правила.

Участието в Играта е доброволно и безплатно.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ, МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. Играта се провежда в Instagram профила на Търговски център „България Мол“ - https://www.instagram.com/bulgariamall/. За да участва в Играта, в периода на провеждане на Играта Участник от своя профил в Instagram следва да:

- харса поста;

- да отбележи (да “тагне”) в https://www.instagram.com/bulgariamall/ под публикацията/играта поне един свой приятел, с когото би тръгнал на пътешествие;

- да хареса публикацията за Играта.

5.2. В Играта може да участва всяко физическо лице, което отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организаторите.

5.4. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, но може да спечели само 1 (една) награда в Играта.

5.5. С участието си в Играта Участникът предоставя разрешение на всеки от Организаторите да публикува наименованието на профила му, профилна снимка в профила му в Instagram) единствено във връзка или по повод Играта, както и да публикуват съобщения с него на https://www.instagram.com/bulgariamall/, сайта на мола www.bulgariamall.bg и https://noblestarbooks.com/ - в случай че участникът спечели Наградата.

5.6. Наградата е 1 брой от книгата „Шапкарите“ от Тамзин Мърчант и се осигурява от Ноубъл Стар Комюникейшънс.

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЧАСТНИК И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Победителят (и трима заместници) ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 31.01.2023 г. чрез електронна платформа https://commentpicker.com/ и профилът му в Instagram ще бъде обявен в стори в профила на https://www.instagram.com/bulgariamall/. ВВ69 ще свърже с победителя със съобщение в Instagram.

6.2. Печелившият Участник трябва да получи Наградата лично в Търговски център „България Мол“ след 31.01.2023 г. в срок от един месец - до 26.03.2023 г. на място в търговския център. Наградата няма да бъде изпращана по куриер. За да получи Наградата, печелившият Участник следва да удостовери, че профилът в Instagram, чрез който той е обявен за печеливш Участник, му принадлежи. В случай на непълнолетен печеливш Участник се представя писмено съгласие на родител/попечител/настойник.

6.3. Наградата се получава само лично на място в Търговски център „България Мол“, като ВВ69 няма задължение да изпраща/доставя наградата до адрес, посочен от Участника.

6.4. В случай че Участникът откаже да получи или не се яви да приеме наградата в срока за получаването, се счита, че Участникът се отказва от наградата.

6.5. Не се допуска замяна на спечелената награда с друга предметна награда, стока или услуга или с паричната й равностойност.

6.5. В случай че изтегленият печеливш Участник не отговаря на изискванията на Играта, липсва съгласие на родител/настойник/попечител (когато е приложимо), не удостовери обстоятелствата, посочени 6.2, не се яви да приеме Наградата, Участникът не желае да се снима с наградата, както е указано в чл. 6.6, или е налице друго обстоятелство (включително нарушение на тези Правила), то за печеливш се определя следващият изтеглен Участник (по реда на изтеглянето им), до определяне на печеливш.

6.6. При връчване на Наградата се Организаторът има право да заснеме печелившия Участник.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки Участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това.

7.2. Организаторите си запазват правото по всяко време да прекратят провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информират своевременно за това участниците. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторите си запазват правото да допълват или променят настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт: www.bulgariamall.bg

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторите не носят отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта.

8.2. Организаторите не носят отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника (в случай, че такава е необходима), връзка с Интернет и др., които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организаторите.

8.3. Организаторите не носят отговорност спрямо избран за победител Участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на www.bulgariamall.bg за периода на провеждане на Играта.

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство

9.3. Организаторите запазват право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник.

9.4. Организаторите не са длъжни да водят кореспонденция и да обсъждат претенции на непечеливши Участници, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

9.5. Всички спорове между Организаторите и Участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторите на Играта са администратори на лични данни. Всеки от организаторите отговаря самостоятелно за обработването на събраните лични данни, както и да спазването на приложимото законодателство.

Описаното по-долу се прилага спрямо всеки един от Организаторите.

Получените данни могат да бъдат обработвани от всеки от Организаторите за срок до 7 /седем/ години след приключване на Играта, с изключение на счетоводната и данъчната документация, при които данните на печелившия Участник могат да се съхраняват за срок не по-къс от десет години. След изтичането на този срок Организаторът унищожава вашите данни по сигурен начин.

Обработването на лични данни се основава на изпълнение на договорни задължения, на основание легитимния интерес на Организатора да промотира своята дейност, както и на необходимостта от спазване на законовите му задължения.

Данните на всички Участници, регистрирали се за участие в Играта, могат да бъдат използвани от Организаторите:

● за провеждането на Играта;

● за уведомяване на печелившия Участник за резултата от Играта и оповестяване на името му на Instagram профила;

● за оповестяване на печелившия Участник в интернет страниците и Instagram профила на Организаторите;

· изпълнение на данъчни задължения на Организаторите.

Организаторите обработват следните лични данни на печелившия Участник ● имена ● адрес; ● телефон; ● имейл адрес; данни от лична карта (само ВВ69), включително ЕГН/ ЛНЧ; ● фото/ видео образ.

Извършвайки регистрацията, всяко лице (от свое име и от името на лицата, които представлява) потвърждава, че е наясно с правото личните му данни да бъдат обработвани съгласно разпоредбите на действащата нормативна уредба.

Организаторите гарантират възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да възрази срещу обработването им или да поиска корекция или унищожаването им, като подаде писмено заявление до Организатора. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни.

Организаторите обработват всички лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните (“ОРЗД”), и единствено за целите, за които те са били получени, като предоставя данните на обработващи лични данни и държавни органи в предвидените от закон случаи и не предоставя данни към получатели в трети страни.

Вашите права относно данните са:

● Достъп до данните: имате възможност да получите потвърждение дали се обработват ваши лични данни, достъп до тях, информация за обработването, както и копие от личните данни, които са в процес на обработване;

● Коригиране: имате възможност да изискате от нас да коригираме всички непълни или неточни лични данни, свързани с вас;

● Изтриване: имате възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем ваши лични данни, когато нямаме основание да продължим обработката им или сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка;

● Възражение срещу обработка: вие можете да възразите срещу обработката при условията на GDPR;

● Ограничаване на обработката: имате възможност да изискате от нас да преустановим временно обработването на вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или основанието за тяхното обработване в определени случаи;

● Преносимост на данните: имате възможност да изискате от нас да Ви предоставим (или да прехвърлим на трето лице) Вашите данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато са налице условията за това.

● Право да оттеглите даденото от вас съгласие за обработване на ваши лични данни за конкретна цел. След получаване на вашето искане на посочения имейл/адрес на Организаторите, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще ви уведомим своевременно.

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с Организаторите на посочения имейл или адрес.

Също така, вие имате право да подадете жалба / оплакване до Комисията за защита на личните данни.

Подробните правила за защитата на лични данни на ББ69 са публикувани на bulgariamall.bg: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ при ползване на уебсайта, посещаване на фейсбук и инстаграм СТРАНИЦИТЕ и блога на Bulgaria Mall.

To top