ПРАВИЛА НА ИГРА „РОМАНТИКА И ЗАБАВЛЕНИЕ СЪС SOHO CAFÉ, КИНО АРЕНА ДЕЛУКС И BULGARIA MALL

Дата
14.07.2022

Спечели романтично градско изживяване за двама в Bulgaria Mall!

Участвай и може точно ти да заведеш половинката си на романтична вечеря с красива гледка към Витоша в ресторант Soho, и двамата да се насладите на вълнуващо кино преживяване в Arena Delux!

Играта ще откриеш в Инстаграм профила на Bulgaria Mall тук: https://www.instagram.com/p/CgBu9Y3oTo9/

Не пропускай да вземеш участие от 15 до 24 юли включително, а големият победител ще бъде изтеглен и обявен на 25 юли! 

*

ПРАВИЛА 

НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА РОМАНТИКА И ЗАБАВЛЕНИЕ СЪС SOHO CAFÉ, КИНО АРЕНА ДЕЛУКС И BULGARIA MALL 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА  

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра РОМАНТИКА И ЗАБАВЛЕНИЕ СЪС SOHO CAFÉ, КИНО АРЕНА ДЕЛУКС И BULGARIA MALL (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на Организаторите на Играта с физическите лица, участващи в играта - Участници. 

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата: www.bulgariamall.bg в периода на провеждане на Играта. 

1.3. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство. 

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 15.07.2022 г. и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторите си запазват правото да допълват или променят настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт: www.bulgariamall.bg. В случай че Участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта. 

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила. 

Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 6 от настоящите правила. 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОРИ 

2.1. Организатори на Играта са: 

  1. 1. БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69“ ЕАД, ЕИК 205202538 със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. България № 69, ет. 4 (наричано по-долуББ69“)
  2. Сохо Кафе” ООД, ЕИК 202573520, със седалище и адрес на управление в гр.София, бул.България 69, ет.3 (наричано по-долу “Сохо Кафе или Съорганизатор),

 

наричани заедно за краткост „Организатори”. 

2.2. ББ69 осигуряват техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и тегленето на печеливш Участник и 2 билета за посещение на кино Арена в Търговския Център България Мол, а Сохо Кафе” ООД ще осигурят Вечеря за двама, на стойност до 200 лева; 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 

3.1. Играта се организира за търговски и развлекателен комплекс „България Мол“, гр. София, като се провежда в Instagram профил на България Мол: https://www.instagram.com/bulgariamall/; 

3.2. Играта се провежда в периода от 15.07.2022г. до 24.07.2022г. (включително). В рамките на този период един участник може да участва за спечелване на една награда от Играта. Организаторите могат да съкращават или удължават срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на www.bulgariamall.bg.; 

3.3. Организаторите правят провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Instagram профил: https://www.instagram.com/bulgariamall/. 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организаторите, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).  

4.2 В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за фирми-наематели Организаторите, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца). 

4.2. Участник в Играта е всяко лице, което в периода на провеждане на Играта спази всички условия и изпълни всички изисквания, описани в условията под наградната публикация в Instagram профила на Bulgaria Mall. 

В случай че участник в играта е лице, ненавършило пълнолетие, съгласието на родител/попечител/настойник е абсолютна предпоставка за участието му в Играта. Всеки родител/ попечител/настойник носи отговорност за безопасността на детето си като го придружава при провеждане на играта. В играта не могат да участват малолетни лица (Организаторите не следят за възрастта на участниците при участието им в Играта, но могат да проверят тези обстоятелства при определяне на печелиш и връчване на Награда). 

В случай, че участник, който е  лице, ненавършило пълнолетие,  бъде определен за печеливш, условие за получаване на Наградата е предоставяне на писмено съгласие и от страна на Родител/настойник/попечител.  

4.3. С участието си по начина, посочен в Раздел. 5. от тези Правила, Участникът приема да спазва условията и разпоредбите на настоящите Правила. 

Участието в Играта е доброволно. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ, МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА 

5.1. Играта се извършва в Instagram платформа на търговски и развлекателен комплекс „България Мол“ - https://www.instagram.com/bulgariamall/. За да участва в Играта, Участникът следва от своя профил в Инстаграм, в периода на провеждане на Играта  да последва Instagram профилите на Организаторите и кино Арена: https://www.instagram.com/bulgariamall/,  https://www.instagram.com/sohocafe_/,  на https://www.instagram.com/kinoarenabg/ и: 

  •  Да отбележи (да “тагне”) този профил, с когото би искал/а да сподели едно незабравимо изживяване; 
  • да хареса публикацията за Играта в Instagram профила на България Мол; 

5.2. В Играта може да участва всяко физическо лице, което отговаря на изискванията за участие в Играта и има профил в Instagram. 

5.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организаторите. 

5.4. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, но може да спечели само 1 (една) награда в Играта. 

5.5. С участието си в Играта Участникът предоставя разрешение на всеки от Организаторите да публикува името му, наименованието на профила му, профилна снимка в профила му в Instagram) единствено във връзка или по повод Играта, както и да публикуват съобщения с него на https://www.instagram.com/bulgariamall/ и https://www.instagram.com/sohocafe_/, както и на https://www.instagram.com/bulgariamall/ и  https://www.instagram.com/sohocafe_/ (последното - в случай че Участникът спечели Наградата).   

5.6. Наградата е една на брой  и се състои от: Вечеря за двама на стойност до  200 лева вСохо Кафе” ООД и два билета за прожекция по избор в кино в Търговски център България мол“. Наградата следва да бъде използвана в  периода от датата на теглене на печеливш и до 3 месеца след това. Не се допуска замяна на спечелената Награда с друга предметна награда, стока или услуга или с паричната й себестойност. Наградата следва да бъде използвана еднократно във всеки един от посочените обекти, като в случай, че не бъде използвана пълната стойност, то разликата не може да бъде използвана при последващо посещение или възстановявана в пари/услуги/други награди. Наградата се ползва срещу предоставени от ББ69 ваучер,  съответната част, от който ще бъде представен и оставен в съответния обект, за удостоверяването на оползотворяването на Наградата. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЧАСТНИК И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА 

6.1. Победителят е един (заедно с трима заместници) и ще бъде изтеглен на случаен принцип на 25.07.2022г. чрез електронна платформа https://commentpicker.com/ и имената му ще бъдат обявени под поста на съответната игра в профила на https://www.instagram.com/bulgariamall/. „БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69“ЕАД ще се свърже с победителя и ще му предаде спечелената Награда. Предаването се извършва в Търговски център Bulgaria Mall, гр.София на място, посочено от Бул. България 69 ЕАД 

6.2. Печелившият Участник ще получи Наградата си след 25.07.2022г. в срок от един месец - до 25.08.2022г. За да получи Наградата, печелившият Участник следва да удостовери самоличността си чрез документ за самоличност, както и да удостовери това, че профилът в Instagram, чрез който то е обявено за печеливш Участник, му принадлежи.  

6.3. В случай че Участникът откаже да приеме наградата в момента на предлагането й, се счита, че участникът се отказва от това участие. 

6.4. В случай, че изтегленият печеливш Участник не отговаря на изискванията на Играта, липсва съгласие на родител/настойник/попечетил (когато е приложимо), не удостовери обстоятелствата, посочени 6.2, не се яви да приеме Наградата, участникът не желае да участва във фотосесията по чл. 6.5, или е налице друго обстоятелство (включително нарушение на тези Правила), то за печеливш се определя следващият изтеглен Участник (по реда на изтеглянето им), до определяне на печеливш. 

6.5. При връчване на Наградата се организира фотосесия с участието на печелившия Участник.  

 

 РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ 

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това.   

7.2. Организаторите си запазват правото по всяко време да прекратят провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информират своевременно за това участниците. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта. 

7.3. Организаторите си запазват правото да допълват или променят настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт: www.bulgariamall.bg  

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ 

8.1. Организаторите не носят отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта. 

8.2. Организаторите не носят отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника (в случай, че такава е необходима), които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организаторите. 

8.3. Организаторите не носят отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни. 

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

9.1. Настоящите правила са достъпни на www.bulgariamall.bg за периода на провеждане на Играта. 

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство. 

9.3. Организаторите запазват право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник. 

9.4. Организаторите не са длъжни да водят кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи. 

9.5. Всички спорове между Организаторите и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи. 

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Организаторите на Играта са администратори на лични данни. Всеки от организаторите отговаря самостоятелно за обработването на събраните лични данни, както и да спазването на приложимото законодателство. 

Описаното по-долу се прилага спрямо всеки един от Организаторите 

Получените данни могат да бъдат обработвани от всеки от Организаторите до прекратяване на съгласието на участника или за срок до 7 /седем/ години след приключване на Играта, с изключение на счетоводната и данъчната документация, при които данните на Печелившите ще се съхраняват за срок не по-къс от десет години. След изтичането на този срок Организаторът унищожава вашите данни по сигурен начин. 

Обработването на лични данни се основава на съгласието ви, на основание легитимния интерес на Организатора да промотира своята дейност, както и на необходимостта от спазване на законовите му задължения. 

 Всички Участници, регистрирали се за участие в Играта, с извършването на регистрацията, дават съгласието си техните лични данни да бъдат използвани от Организаторите 

  • за провеждането на Играта; 
  • за уведомяване на печелившия Участник за резултата от Играта и оповестяване на името на всеки от победителите на Facebook страницата, посочени в Правилата, както и за маркетингови и рекламни цели, промотиращи дейността на Организатора Сохо Кафе” ООД на и  ББ69;
  • за разпространяване на снимките/ видеозаписите, с оглед промотиране дейността на Организаторите;
  • изпълнение на данъчни задължения на ББ69 (ако има такива);

Организаторите обработват следните лични данни на печелившия Участник ● име и фамилия ● адрес; ● телефон; ● данни от лична карта (само ББ69, включително ЕГН/ ЛНЧ; ● фото/ видео образ.  

Извършвайки регистрацията, всяко лице (от свое име и от името на лицата, които представлява) потвърждава, че е наясно с правото личните му данни да бъдат предоставяни за справка, преписвани, копирани, допълвани, коригирани, блокирани и изтривани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и действащата нормативна уредба.  

С участието си в Играта, Участниците всеки участник изрично дава съгласие ако бъде определен за печеливш, да бъде фотографиран и/или заснеман (включително видео и аудио материали) за целите на реклама на Bulgaria Mall и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат използвани и публикувани от Организаторите за реклама на Играта и другите активности на Организаторите във всички техни комуникационни каналии социални медии, включително уебсайтове, без възнаграждение, без ограничение във времето и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника. Съгласието от страна на лицата, които не са навършили пълнолетие, се предоставя от родител/настойник/попечител – в случай, че такова лице е печеливш – преди самата фотосесия и връчване на Наградата. 

Организаторите гарантират възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да възрази срещу обработването им или да поиска корекция или унищожаването им, като подаде писмено заявление до офиса на Организатора. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в Играта. Услугата се заплаща от всеки, който желае да я използва по ценоразпис, определен от Организатора. 

 Организаторите обработва всички лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), и единствено за целите, за които те са били получени, като предоставя данните на обработващи лични данни и държавни органи в предвидените от закон случаи и не предоставя данни към получатели в трети страни. 

Вашите права относно данните са: ● Достъп до данните: имате възможност да получите потвърждение дали се обработват ваши лични данни, достъп до тях, информация за обработването, както и копие от личните данни, които са в процес на обработване; ● Коригиране: имате възможност да изискате от нас да коригираме всички непълни или неточни лични данни, свързани с вас; Изтриване: имате възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем ваши лични данни, когато нямаме основание да продължим обработката им или сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка; Възражение срещу обработка: вие можете да възразите срещу обработката при условията на GDPR; Ограничаване на обработката: имате възможност да изискате от нас да преустановим временно обработването на вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или основанието за тяхното обработване в определени случаи; Преносимост на данните: имате възможност да изискате от нас да Ви предоставим (или да прехвърлим на трето лице) Вашите данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато са налице условията за това.Право да оттеглите даденото от вас съгласие за обработване на ваши лични данни за конкретна цел. След получаване на вашето искане на посочения имейл/адрес на Организатора и Съорганизатора, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще ви уведомим своевременно. 

Упражняването на правата е обусловено от наличие на предпоставките за това, предвидени в чл. 15 – 22 от GDPR. Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с Организатора на посочения имейл или офисен адрес.  

Също така, вие имате право да подадете жалба / оплакване до Комисията за защита на личните данни. Подробните правила, които Организаторът ББ69 прилага за защита на лични данни, са публикувани на bulgariamall.bg: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  
при ползване на уебсайта, посещаване на фейсбук и Инстаграм СТРАНИЦИТЕ и блога на Bulgaria Mall.  

  1. Правна квалификация

 Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. 

 

 

 

To top