Дата
19.04.2021

Правила за наградна игра "Пролетна магия в твоя дом с Bulgaria Mall и Hamefa"

ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА „Пролетна магия в твоя дом с Bulgaria Mall и Hamefa”

 

 1. Организатор и съорганизатор:

1.1 Организатор на Наградната игра “Пролетна магия в твоя дом с Bulgaria Mall и Hamefa” е „Бул. България 69“ ЕАД, ЕИК 205202538.

1.2 Съорганизатор на Наградната игра “Пролетна магия в твоя дом с Bulgaria Mall и Hamefa” е „МАРКАР – 2013“ ЕООД, ЕИК 202775059. Съорганизаторът осигурява Наградата в настоящата Игра и изпълнява необходимите в тази връзка формалности от гледна точка на приложимото законодателство (включително данъчно), както и отговаря за обработката на личните данни, с които борави. Във връзка с останалите поети задължения във връзка с организацията на Играта и нейното провеждане титуляр е Организаторът, а Съорганизаторът му оказва необходимото съдействие във връзка с осигуряването на Наградата.

 1. Участник:

Физическо лице, което има постоянен адрес в Р. България, коeто валидно се е регистрирало и отговаря на изискванията на Играта.

В Играта нямат право да участват служители на Организатора и Съoрганизатора, както и членове на семействата им или лица, с които те живеят във фактическо съжителство, нито служители в магазини и други обекти в Търговски център България Мол, гр. София. Лица, които не са извършили регистрация по реда, описан по-долу, не се считат за Участници. Всеки Участник може да изиска отстраняване (анулиране) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да заяви желанието си в електронно писмо на адрес marketing@bulgariamall.bg. По този начин той се отказва и от бъдещо участие в Играта и възможността да спечели Награда.

Един участник има право на повече от една регистрация, но тези регистрации не могат да бъдат в един и същи ден.

 1. Период на провеждане (Срок на Играта):

Играта стартира на 19.04.2021 г. и приключва на 09.05.2021 г. (който е последният ден, в който участниците могат да  направят регистрация за участие в Играта).

Организаторът запазва правото си да прекрати Играта във всеки момент като е длъжен да информира участниците своевременно чрез електронно съобщение, публикувано на следния уеб сайт: www.bulgariamall.bg. Организаторът не е длъжен да уведомява индивидуално всеки от Участниците. При прекратяване на Играта Организаторът и Съорганизаторът не носят отговорност пред Участниците за нанесени вреди и не им дължи компенсации.

 1. Условия за участие в Играта:
 • Начин на участие (регистрация) в Играта: За да направят една регистрация за играта, Участниците трябва да извършат следните три стъпки:

(i) да последват профилите на @bulgariamall и @hamefa_official в платформата Instagram;

(ii) да харесат публикацията за Играта;

(iii) и да отбележат минимум двама приятели (т.е. други лица,  които имат профили в Instagram).

Участниците могат да участват неограничен брой пъти по същия начин (т.е. използвайки само стъпка две и три, описани по-горе), но отбелязвайки в коментарите си различни приятели и в различни дни от Срока н Играта. Условията са описани под публикацията за Играта в официалния Instagram профил на Bulgaria Mall: https://www.instagram.com/bulgariamall/

 • Валидни регистрации са само тези, които са извършени в рамките на Периода на Играта, посочен по-горе и с изпълнени коректно всички стъпки, описани по-горе;
 • С извършване на регистрацията, Участникът гарантира и декларира, че данните, предоставени за целите на Играта, са правилни и достоверни, както и че са предоставени доброволно;
 • С извършване на регистрацията се приема, че Участникът дава изричното си информирано съгласие да участва доброволно в Играта, включително, ако бъде изтеглен като печеливш участник и отговаря на условията на тези правила, че няма пречка да получи Наградата и е съгласен името му и/или снимкови и видео материали с него да бъдат обявявани и показвани в публичното пространство (включително интернет пространството) по начин, определен от Организатора.

С участието си в Играта всеки Участник декларира, че:

 • е прочел и е напълно запознат с Правилата на Играта (обявени на официалните страници на Организатор и Съорганизатор: bulgariamall.bg и www.hamefa.com) и ги приема, както и че ще се запознава с всички промени в тях, като се задължава да осигури приемането им и съгласието с тях от страна на всяко трето лице, което може да получи предоставената Награда; и
 • предоставя личните си данни доброволно и предоставя изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените лични данни за целите, описани в тази Правила; и
 • изрично се съгласява, че в случай на получаване на Наградата, неговите именa, както и снимки, биха могли да станат публични във Facebook страницата на Организатора, или друг социален канал, използван от Организатора. Чрез попълването на регистрационната форма Участникът и неговият родител/настойник декларира, че се е запознал и с ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
  при ползване на уебсайта, посещаване на фейсбук и инстаграм страниците и блога на Bulgaria Mall, намираща се на
  bulgariamall.bg
 1. Награда: Печелившият участник в Играта ще спечели като Награда: маса от масив Alia/Алиа от Hamefa, осигурена и посочена от Съорганизатора. Осигуряването на Наградата от Съорганизатора не е обвързано с конкретен срок.
 1. Победител

7.1. Участникът, които ще спечели Наградата, е само един. Победителят се определя измежду тези, които са изпълнили всички условия за участие, описани в т.4.

От валидните участия чрез жребий на произволен принцип (т.е. чрез теглене) ще бъде определен Участникът, който ще спечели Наградата. Участникът може да получи Награда само ако отговаря на всички изисквания на тези Правила. Тегленето ще се състои на 10.05.2021 г. по електронен ред (чрез онлайн платформа), в присъствието на комисия от трима членове, определени от Организатора и Съорганизатора, на конкретно място и в час, допълнително определени от Организатор и публикуван на www.bulgariamall.bg.

7.2. В случай, че се окаже, че изтегленият е с невалидно участие, то допълнително Организаторът ще изтегли три резерви. При невъзможност за осъществяване на контакт с печелившия в рамките на 7 /седем/ дни от датата на тегленето, то съответната Организаторите ще се свържат с първата резерва, а ако и това се окаже невъзможно – то описаната процедура ще се повтори до определяне на печеливш.

 1. Оповестяване на печеливш Участник и връчване

8.1. Оповестяването на печелившия Участник се извърши чрез обявяване на името му на  https://www.instagram.com/bulgariamall/ на 10.05.2021 г. Печелившият Участник ще бъде уведомен за това и на лично съобщение към профила, с който е участвал.

8.2. Връчването на Наградата ще бъде заснето на фото и/или видео носител (с включено аудио), които снимки/записи ще бъдат използвани с цел реклама на Организатора и Съорганизатора.

8.3. При получаването на Наградата печелившият Участник трябва да покаже свой идентификационен документ за самоличност по Закона за българските лични документи, както и да потвърди съгласието си с Правилата с подпис в протокол, съставен от Организатора.

 

 1. Данъчни задължения на печелившите Участници

Стойността на спечелената Награда представлява реализиран доход по смисъла на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и може да подлежи на облагане, като данъкът е дължим от получателя на Наградата, но ще бъде заплатен от Съорганизатора Маркар ЕООД. В тази връзка на Победителя може да бъде предоставена служебна бележка по ЗДДФЛ, от която да е видна стойността на Наградата. Във връзка със ЗДДФЛ, Организаторите подават информация до НАП за предоставената награда, представляваща облагаеми доходи. Във връзка с описаното, победител трябва да предостави на Организатора освен името, фамилията и адреса си, и единния си граждански номер.

 

 1. Нарушения:

10.1.   Докладване на нарушения: В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща marketing@bulgariamall.bg. Необходимо е оставите телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, за да бъдат разгледани, се изпращат писмено в рамките на 7 /седем/ дни от откриване на причината за тях, но не по-късно от 15 /петнадесет/ дни след изтичане Срока на Играта.

10.2.   Последици от нарушенията:

Организаторът без предупреждение има право да дисквалифицира от Играта Участници, нарушили по какъвто и да било начин настоящите Правила. Включително, но не само, от Играта ще бъдат изключени лица, които използвайки манипулационни средства, подават грешни или подвеждащи данни и т.н., чрез което се опитват да спечелят Наградата или да манипулират резултатите. Също така могат да бъдат изключени и лица, които участват с фалшива самоличност (т.е. от името на трети лица, с или без тяхно знание).

 

 1. Обявяване на Правила на Играта:

Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 19.04.2021 г. (изменени и публикувани на 22.04.2021 г.) на www.bulgariamall.bg.

Организаторите запазват правото си да променят Правилата, като промените ще бъдат обявени от Организатора на: www.bulgariamall.bg.

 

 1. Защита и съхранение на личните данни:

Организаторът на играта „БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69“ ЕАД e администратор на лични данни. Можете да се свържете с него по имейл (marketing@bulgariamall.bg) или на адрес:  гр. София, бул. България № 69. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора до прекратяване на съгласието на Участника или за срок до 7 /седем/ години след приключване на Играта, с изключение на счетоводната и данъчната документация, при която данните на Победителите ще се съхраняват за срок не по-къс от десет години. След изтичането на този срок Организаторът и Съорганизаторът унищожава вашите данни по сигурен начин.

Обработването на лични данни се основава на съгласието ви, на основание легитимния интерес на Организатора и Съорганизатора да промотира своята дейност, както и на необходимостта от спазване на законовите им задължения.

Всички Участници, регистрирали се за участие в Играта, както и техните родител/попечител/настойник, с извършването на регистрацията, дават съгласието си техните лични данни да бъдат използвани от Организатора и Съорганизатора:

 • за провеждането на Играта;
 • за уведомяване на печелившия Участник за резултата от Играта и оповестяване на името на всеки от победителите на Facebook страницата, посочени в Правилата, както и за маркетингови и рекламни цели, промотиращи дейността на Организатора и Съорганизатора, и България Мол;
 • за разпространяване на снимките/ видеозаписите, с оглед промотиране дейността на Организатора и Съорганизатора;
 • изпълнение на данъчни задължения на Организатора и Съорганизатора.

Организаторът и Съорганизаторът обработват следните лични данни на Победителя ● име и фамилия ● адрес; ● телефон; ● данни от лична карта, включително ЕГН/ ЛНЧ; ● фото/ видео образ.

Извършвайки регистрацията, всяко лице (от свое име и от името на лицата, които представлява) потвърждава, че е наясно с правото личните му данни да бъдат предоставяни за справка, преписвани, копирани, допълвани, коригирани, блокирани и изтривани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и действащата нормативна уредба.

Участниците (техните родител/попечител/настойник) изрично дават съгласие участниците да бъдат фотографирани и/или заснемани(включително видео и аудио материали) за целите на реклама на търговския център и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат публикувани от Организатора и Съорганизатора без възнаграждение, без ограничение във времето и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника и/или негов родител/настойник/попечител.

Организаторът и Съорганизаторът гарантират възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да възрази срещу обработването им или да поиска корекция или унищожаването им, като подаде писмено заявление до офиса на Организатора и Съорганизатора. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни води до невъзможност за Организатора и Съорганизатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в Играта. Услугата се заплаща от всеки, който желае да я използва по ценоразпис, определен от Организатора и Съорганизатора.

Организаторът и Съорганизаторът обработва всички лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), и единствено за целите, за които те са били получени, като предоставя данните на обработващи лични данни и държавни органи в предвидените от закон случаи и не предоставя данни към получатели в трети страни.

Вашите права относно данните са: ● Достъп до данните: имате възможност да получите потвърждение дали се обработват ваши лични данни, достъп до тях, информация за обработването, както и копие от личните данни, които са в процес на обработване; ● Коригиране: имате възможност да изискате от нас да коригираме всички непълни или неточни лични данни, свързани с вас; Изтриване: имате възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем ваши лични данни, когато нямаме основание да продължим обработката им или сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка; Възражение срещу обработка: вие можете да възразите срещу обработката при условията на GDPR; Ограничаване на обработката: имате възможност да изискате от нас да преустановим временно обработването на вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или основанието за тяхното обработване в определени случаи; Преносимост на данните: имате възможност да изискате от нас да Ви предоставим (или да прехвърлим на трето лице) Вашите данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато са налице условията за това. Право да оттеглите даденото от вас съгласие за обработване на ваши лични данни за конкретна цел. След получаване на вашето искане на посочения имейл/адрес на Организатора и Съорганизатора, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще ви уведомим своевременно.

Упражняването на правата е обусловено от наличие на предпоставките за това, предвидени в чл. 15 – 22 от GDPR. Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с Организатора на посочения имейл или офисен адрес. Също така, вие имате право да подадете жалба / оплакване до Комисията за Защита на Личните Данни.

Подробните правила, които Организаторът прилага за защита на лични данни, са публикувани на bulgariamall.bg: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
при ползване на уебсайт
а, посещаване на фейсбук и инстаграм СТРАНИЦИТЕ и блога на Bulgaria Mall.

 

13  Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закон за хазарта – в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било.

 

 

To top