Дата
01.12.2019

ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА „Пожелай си на правилното място“

ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА „Пожелай си на правилното място“

 

 1. Организатор: Организатор на “Пожелай си на правилното място”(Играта) е „Бул. България 69“ ЕАД, ЕИК 205202538.
 2. Участник: Всеки дееспособен български гражданин, който има постоянен адрес в Р. България и има навършени 18 години към датата на подаване на талона за участие, който валидно се е регистрирал за участие в Играта в съответствие с тези Правила. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и членове на семействата им, нито служители в магазини и други обекти в България Мол Всеки Участник може да изиска анулиране на участието си в Играта във всеки момент като заяви това на адрес: marketing@bulgariamall.bg. По този начин той се отказва от възможността да спечели Награда.
 3. Срок на Играта: Играта стартира на 01.12.2019 г. и приключва на 20.12.2019 г. (който е последният ден, в който участниците могат да подадат талони). Организаторът запазва правото си да прекрати Играта във всеки момент като информира участниците чрез електронно съобщение, публикувано на www.bulgariamall.bg. без да уведомява индивидуално всеки от Участниците. При прекратяване на Играта Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и не им дължи компенсации.
 4. Регистрация за участие в Играта: Регистрацията за участие става с попълване и подписване от Участника на талон (по образец, изготвен от Организатора), който се пуска в заключена кутия (Кутията), намираща се на „Къщата на Дядо Коледа“, на ниво партер в Търговски Център България Мол, гр. София, бул. България № 69 (Bulgaria Mall/България Мол). Талонът за участие се предоставя на Участника на бюро Информация и в “Къщата на Дядо Коледа“, разположени на партер в България Мол. Подаването на талона означава, че лицето, се е запознало напълно с настоящите Правила. Валидни са само талоните, пуснати в Кутията в Срока на Играта, които съдържат име (първо име и фамилия) на Участника, телефон, електронен адрес, подпис, дата, описание на подарък, който отговаря на т. 5.

С подаването на талон Участникът декларира и се съгласява, че: (1) напълно се е запознал с Правилата и ги приема, както и че ще се запознава с всички промени в тях, като се задължава да осигури приемането им и съгласието с тях от страна на всяко трето лице, което може да получи предоставената Награда; (2) при евентуално спечелване на Наградата да участва във фото-сесията, описана в тези Правила; (3) предоставя личните си данни доброволно и предоставя изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените лични данни за целите, описани в тази Правила; (4) в случай на получаване на Наградата, неговите именa, както и снимки/видео, биха могли да станат публични във Facebook страницата на Организатора, както и във Facebook страницата на България Мол или друг социален канал, използван от Организатора или България Мол. С подаването на талона Участникът декларира, че се е запознал и с ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ при ползване на уебсайт, посещаване на фейсбук и инстаграм страниците и блога на Bulgaria Mall, намираща се на www.bulgariamall.bg

 1. Подарък (Награда): Описаният в талона подарък трябва: (1) да бъде на стойност до 1000 (хиляда) лева с ДДС и да може да бъде осигурен от търговски обект в България Мол или да се изразява и в стойност (отново до 1000 лева с ДДС), която да бъде заплатена благотворително от Организатора по определена дарителска сметка в българска банка, с цел лечение/обучение на Участника или посочено от него лице; (2) да бъде един, а не комбинация от няколко отделни подаръка, дори общата им стойност да не надвишава 1000 (хиляда) лева с ДДС; (3) да бъде материален – т.е. стока или услуга, която може да бъде закупена с парична стойност до 1000 (хиляда) лева с ДДС; (4) по преценка на Организатора - да не противоречи на морала или на приложимото законодателство и да не е вреден/опасен за здравето/имуществото; (5) да не бъде от такова естество, че да може да бъде използван за участие в хазартни или подобни игри. Подаръкът не може да е парична сума, независимо от нейната равностойност. Осигуряването на Подаръка (Наградата) от Организатора не е обвързано с конкретен срок.
 2. Победители: Участниците, които ще спечелят Наградата, са трима. От валидните талони в Кутията чрез теглене ще бъдат определени трима печеливши и по три резервни за всеки от тях. Участник може да бъде определен за печеливш и да получи Награда само ако отговаря на всички изисквания на тези Правила. Тегленето ще се състои на 23.12.2019 г. в Bulgaria Mall, на конкретно място и в час, определени от Организатора и публикувани на www.bulgariamall.bg. При невъзможност за осъществяване на контакт с някой от изтеглени печеливши в рамките на 7 дни от датата на тегленето или в случай, че той не отговаря на изискванията и правилата на Играта то Наградата ще се връчи на следващия изтеглен резервен печеливш, по реда на теглене на резервите, до определяне на печеливш.
 3. Оповестяване на печеливш Участник и връчване: 7.1. Оповестяването на печелившите Участници ще се извърши чрез обявяване на имената им на  www.bulgariamall.bgи https://facebook.com/bulgariamall.Печелившите Участници ще бъдат уведомени за това на електронната поща и на телефонния номер, който са предоставили. Когато печелившият Участник не е предоставил телефон или електронна поща, то, талонът се счита за невалиден.    7.2. Връчването на Наградите ще бъде заснето на фото и/или видео носител (с включено аудио), които снимки/записи ще бъдат използвани с цел реклама на Организатора. 7.3. При получаването на Наградата всеки определен за печеливш Участник трябва да покаже свой документ за самоличност (с цел идентификация), както и да потвърди съгласието си с Правилата с подпис в протокол, съставян от Организатора. Когато лицето, което ще получи подаръкът е различно от Участника, то е необходимо писмено съгласие на това трето лице за получаването на Наградата и с правилата на Играта (ако е съгласието се дава неприсъствено, то трябва да е с нотариално удостоверяване на подписа). За непълнолетните лица съгласието се дава от родител/попечител, който придружава непълнолетния при получаване на Наградата.
 4. Данъчни задължения на печелившите Участници: Стойността на Наградата представлява реализиран доход по смисъла на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и да подлежи на облагане, като данъкът е дължим от получателя на Наградата и не се включва в стойността на предоставяното от Организатора. В тази връзка на всеки от Победителите ще бъде предоставена служебна бележка по ЗДДФЛ, от която да е видна стойността на Наградата. Организаторът подава информация до НАП. Организаторът не носи отговорност за недеклариран или незаплатен данък от физическото лице, както и няма задължение да внесе/удържи данък от името на спечелилия Наградата (дори тази стойност да може да се включи в максималната стойност на подаръка). Във връзка с описаното, победителят трябва да предостави на Организатора освен името, фамилията и адреса си, и единния си граждански номер.
 5. Нарушения: В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща marketing@bulgariamall.bg. Необходимо е оставите телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, за да бъдат разгледани, се изпращат писмено в рамките на 7 дни от откриване на причината за тях, но не по-късно от 15 дни след изтичане Срока на Играта. Организаторът без предупреждение дисквалифицира от Играта Участници, нарушили по какъвто и да било начин настоящите Правила, или използват манипулационни средства, подават грешни данни и т.н. Също така могат да бъдат изключени и лица, които участват с фалшива самоличност.
 6. Обявяване на Правила на Играта: Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 29.12.2019 г. на www.bulgariamall.bg.Организаторът запазва правото си да променя Правилата като промените ще бъдат обявени от Организатора на: www.bulgariamall.bg.
 7. Защита и съхранение на личните данни:

Организаторът на играта „БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69“ ЕАД e администратор на лични данни. Можете да се свържете с него по имейл (marketing@bulgariamall.bg) или на адрес: гр. София, бул. България № 69. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора до прекратяване на съгласието на Участника или за срок до 7 години след приключване на Играта, с изключение на счетоводната и данъчната документация, при която данните на Победителите ще се съхраняват за срок не по-къс от десет години. След изтичането на този срок Организаторът унищожава вашите данни по сигурен начин.

Обработването на лични данни се основава на съгласието ви, на легитимния интерес на Организатора да промотира своята дейност, както и на необходимостта от спазване на законови задължения на Организатора. Всички Участници с подписването на талона дават съгласието си техните лични данни да бъдат използвани от Организатора за: провеждането на Играта; уведомяване на печелившия Участник за резултата от Играта и оповестяване на името на всеки от победителите на Facebook страницата, посочени в Правилата, както и за маркетингови и рекламни цели, промотиращи дейността на Организатора; за разпространяване на снимките/ видеозаписите, с оглед промотиране дейността на Организатора; изпълнение на данъчни задължения на Организатора.

Организаторът обработва следните лични данни на Участниците: ● име и фамилия ● електронен адрес и телефон. За Печелившите Участници обработва и следните данни: ● имена; ● адрес; ● телефон; ● имейл. За получилите наградата победител се обработват още ● данни от лична карта, включително ЕГН/ ЛНЧ; ● фото/ видео образ.

Извършвайки регистрацията, всяко лице потвърждава, че е наясно, че Организаторът обработва всички лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), и единствено за целите, за които те са били получени, като предоставя данните на обработващи лични данни и държавни органи в предвидените от закон случаи и не предоставя данни към получатели в трети страни.

Участниците изрично дават съгласие да бъдат фотографирани и/или заснемани(включително видео и аудио материали) за целите на реклама на търговския център и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат публикувани от Организатора без възнаграждение, без ограничение във времето и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.

Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да възрази срещу обработването им или да поиска корекция или унищожаването им. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в Играта. Услугата се заплаща от всеки, който желае да я използва по ценоразпис, определен от Организатора.

Основни права: ● Достъп до данните: да получите потвърждение дали се обработват ваши лични данни, достъп до тях, информация за обработването, както и копие от личните данни; ● Коригиране: да изискате от нас да коригираме всички непълни или неточни данни, свързани с вас; Изтриване: да изискате от нас да изтрием или премахнем ваши лични данни, когато нямаме основание да продължим обработката им или сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка; Възражение срещу обработка: да възразите срещу обработката при условията на GDPR; Ограничаване на обработката: да изискате от нас да преустановим временно обработването на вашите лични данни; Преносимост на данните: имате възможност да изискате от нас да Ви предоставим (или да прехвърлим на трето лице) Вашите данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато са налице условията за това. Право да оттеглите даденото от вас съгласие за обработване на ваши лични данни за конкретна цел. След получаване на вашето искане на посочения имейл/адрес на Организатора, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката. Вие няма да сте обект на решения, взети изцяло на база на автоматизирана обработка на вашите данни. Упражняването на правата е обусловено от наличие на предпоставките за това, предвидени в чл. 15 – 22 от GDPR. Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с Организатора на посочения имейл или офисен адрес. Също така, вие имате право да подадете жалба/оплакване до Комисията за Защита на Личните Данни.

Подробните правила са публикувани на bulgariamall.bg: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
при ползване на уебсайт, посещаване на фейсбук и инстаграм страниците и блога на
Bulgaria Mall.

 

13  Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закон за хазарта– в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било.

 

To top