Дата
01.02.2019

Share the Love - Спечели бижу от Amodoria

В месеца на любовта ела в Bulgaria Mall, снимай се на нашата ЦВЕТНА СТЕНА и играй за забележително бижу от Amodoria. Качи снимката си до 14 февруари в Instagram с хаштаг #LoveAmodoria и тагни свой любим човек – share the love в Bulgaria Mall, ниво партер.

*

Условия за Наградна игра

„Спечели бижу от Amodoria“

Тези условия (наричани още Общи Условия или Правила) се отнасят до игра, с наименование „Спечели бижу от Amodoria“, провеждана в България Мол в периода от 01.02.2019 до 14.02.2019 г.

Организатор на Играта:
Организатор на Наградната игра е „Бул. България 69“ ЕАД, ЕИК 205202538,

със съдействието на Амодория ООД ЕИК: 204417676


Период на провеждане на Играта
Наградната игра стартира на 01.02.2019 г. в 14:00 часа и приключва на 14.02.2019 г. в 14:00 часа.

Организаторът запазва правото си да прекрати Играта или да промени времетраенето й във всеки момент, като е длъжен да информира участниците в нея своевременно във Facebook страницата https://www.facebook.com/BulgariaMall/. При прекратяване на Играта, Организаторът не носи отговорност пред Участниците за нанесени щети и не им дължи компенсации.

Играта се провежда чрез Търговски Център „България Мол“, намиращ се в гр. София, бул. България № 69, гр. София.

Дефиниции
Правилата на играта съдържат следните термини:

3.1. Игра: Наградна игра с наименование „Спечели бижу от Amodoria“, провеждана в България Мол в периода от 01.02.2019 г. от 14:00 ч. до 14.02.2019 г. до 14:00 часа.

3.2. Участник: всеки български гражданин, навършил 16 (шестнадесет) години към датата, на която се извършва регистрацията, който валидно се е регистрирал за участие в Играта в съответствие с тези Правила и отговаря на изискванията на Играта;

Лица, работещи за Организатора, както и преки членове на техните семейства, не могат да участват в Играта;

Лица, които не са извършили регистрация по реда, описан по-долу, не се считат за Участници;

4. Регистрация за участие
Регистрацията в играта се извршва по следния ред: Участникът трябва да качи своя снимка, направена пред цветната стена в България Мол, ниво партер, в личния си Инстаграм акаунт (Instagram account), да сложи хаштаг под снимката си - #LoveAmodoria и да тагне свой любим човек на същата снимка. С извършване на описаните действия, се счита, че Участникът се е регистрирал за участие в Играта;


С извършване на регистрацията, Участникът гарантира и декларира, че e поставил своя лична снимка, както и че данните в профила му, и тези на лицето, което е отбелязано тагнато, са правилни и достоверни;

Чрез факта на извършване на регистрацията Участникът декларира, че дава изричното си информирано съгласието да участва доброволно в Играта, че доброволно е предоставил снимката си, както и че третото лице, което е отбелязано (тагнато) в публикацията или присъства на снимката, е съгласно да бъде отбелязано и негови лични данни да бъдат използвани в Играта. В случай, че на публикуваната снимка присъстват повече лица, то те са дали своето изрично и информирано съгласие за това, включително Организаторът да я използва за целите, посочени в Играта.

Чрез факта на извършване на регистрацията Участникът декларира, че ако бъде изтеглен като печеливш участник и отговаря на условията на тези Правила, че няма пречка да получи Наградата и името му и/или снимкови и/или видео материали с него (включително с името и лика на отбелязаното на снимката лице) да бъдат обявявани и показвани в публичното пространство (включително чрез интернет пространството) по начин, определен от Организатора, без ограничение във времето.

Участникът се съгласява, личните му данни (включително изображението му) да бъдат обработвани от Организатора, както и негови контрагенти, да бъде заснеман (фотографски и/или видео и аудио заснемане) и заснетите кадри да бъдат използвани при условията на Играта, включително, но не само, да бъдат публикувани от Организатора, както и от АМОДОРИА в интернет пространството или по друг начин, без ограничение във времето. Участникът декларира, че е получил същото съгласие и от страна на лицето, което е отбелязано, както и от всички други лица, които присъстват на снимката;


С извършване на регистрацията се приема, че всеки направил регистрация е напълно запознат с Правилата на Играта и се е съгласил с тях, както и се приема, че регистрираният е декларирал, че отговаря на изискванията на Правилата.

Условия за участие в Играта:
Всеки Участник може да участва в играта многократно.


За участие в Играта не се извършва никакво плащане към Организатора, нито се предоставя на Организатора какъвто и да било залог, който да дава право на участие.


Профилът на Участника в социалната мрежа Инстаграм (Instagram) трябва да бъде отключен (достъпен за всички трети лица без необходимост от допълнителни формалности), за да бъде достъпна снимката му и да може да бъде видяна от Организатора. ЗАКЛЮЧЕНИ профили НЕ участват и няма да бъдат взети предвид при теглене на томболата за Наградата.


Награда
Печелившият участник в Играта ще спечели следната награда („Наградата“): Висулка от бяло злато със скъпоценен камък танзанит 0.80 карата

Наградата се осигурява от „Амодория ООД ЕИК204417676, което дружество отговаря за качеството и за произхода й.


Наградата не подлежи на замяна срещу пари в брой или други продукти/стоки.

Победител (Печеливш Участник)
7.2. Победителят се определя чрез томбола. Тегленето се извършва на 14 февруари 2019 г. в 16:00 ч.

Тегленето ще бъде извършено в присъствие на тричленна комисия, включваща лица, определени от Организатора, като за всяко теглене се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията;

7.3. При тегленето ще бъде изтеглен печеливш Участник и поне пет допълнителни имена – резерви (в случай, че първият печеливш Участник не отговаря на правилата и изискванията на Играта, и/или откаже да получи Наградата или съществува друго основание за дисквалификацията му);

В случай, че изтегленият печеливш Участник не отговаря на изискванията и условията в тези Правила, или откаже да получи Наградата, или съществува друго основание за дисквалификацията му, то за Победител ще бъде обявен следващият по ред, изтеглен като резервен печеливш Участник (по реда на изтеглянето им). Това правило може да се прилага многократно;

Лицата, чиито имена са изтеглени по реда, посочен по-горе, ще бъдат уведомени за това най-късно в рамките на работния ден, следващ деня на тегленото;

7.4. При получаването на Наградата, определеният за печеливш Участник, трябва да покаже документ за самоличност, както и да потвърди съгласието си с Правилата с подпис в протокол, съставян от Организатора. За непълнолетните лица, съгласието се дава от техен родител/попечител в писмена форма, който задължително го придружава при получаване на Наградата.

7.5. Получаването на Наградата става след предварително съгласуване на дата и час с Организатора и ще бъде заснето на фото и/или видео носител (с включено аудио). Изготвените фото или видео сесии, както и снимката, с която е извършена регистрацията в Игратаще бъдат използвани от Организатора и от Амодория ООД с цел реклама на Играта, дейността на Организатора и Съорганизатора, както и за дейността и рекламата на търговски център Bulgaria Mall. Отказът на печелившия Участник да изпълни описаното в тази т. 7.4 и/или т.7.5. е основание за дисквалификацията му и прилагане на т. 7.3 по-горе.

7.6. Всеки от Победителите и изтеглените резервни печеливши Участници се задължават да предоставят на Организатора и Съорганизатора своите имена, адрес и телефон, както и имейл. Същите се съгласяват личните им данни да бъдат обработвани по време и след приключването на Играта (без ограничения във времето), за рекламни и маркетинг цели на Организатора, АМОДОРИЯ ООД и на Търговския Център Bulgaria Mall, както и посочено по-горе. Всеки от победителите се съгласява и задължава да предостави допълнителни, необходими на Организатора лични данни.

7.7. Наградите се предоставят единствено на Победителя и не могат да се прехвърлят на други лица.

Данъчни задължения
Стойността на спечелената Награда може да представлява реализиран доход по смисъла на ЗДДФЛ и да подлежи на облагане. В тази връзка на всеки от Победителите ще бъде предоставена служебна бележка по ЗДДФЛ, от която да е видна стойността на Наградата. Във връзка със ЗДДФЛ, Организаторът подава информация до НАП за предоставените награди, представляващи облагаеми доходи на физическите лица. Организаторът не носи отговорност за недеклариран данък от физическото лице, спечелило наградата, както и няма задължение да внесе/удържи данък от името физическото лице, спечелило наградата. Във връзка с описаното, победителят трябва да предостави на организатора освен името, фамилията и адреса си, и единния си граждански номер.

Нарушения
9.1. Докладване на нарушения: В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща marketing@bulgariamall.bg. Необходимо е да се подпишете с истинското си име и да оставите телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. Сигнали за нарушения, получени по-късно от 3 (три) дни след всяко теглене на томбола, касаещи се за съответното теглене, се считат за невалидни.

9.2. Последици от нарушенията:

В случай, че бъде установено нарушение на настоящите правила, Организаторът е упълномощен и задължен да дисквалифицира съответният участник, като ако му е връчена Наградата, нарушителят се задължава да я върне или да възстанови стойността й.

Правила на Наградната игра и тяхното обявяване.
Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 01.02.2019 г. на страницата на www.bulgariamall.bg и във фейсбук страницата на Организатора;

Организаторът запазва правото си да променя правилата на Играта, като променените правила ще бъдат публикувани преди влизането в сила на промяната на посочените по-горе страници. С обявяването на промените в Правилата на коя да е от посочените страници, промените се считат известни на всички.

Защита и съхранение на личните данни
Приемайки Правилата и условията за участие в играта с награда, и извършвайки регистрацията, всеки Участник в Играта изрично приема и дава съгласието си Организаторът да обработва личните им данни за следните цели: ● за провеждането на Играта; ● за да уведоми печелившият участник за резултата от Играта; ● за да оповести името на всеки от победителят на Facebook и Инстаграм страницата, посочени в Правилата, както и за маркетингови и рекламни цели, промотиращи дейността на Организатора, Търговския Център и АМОДОРИЯ ООД. Извършвайки регистрацията, всяко лице (от свое име и от името на лицата, отбелязани или присъстващи на снимката, с която се извършва регистрация) потвърждава, че е наясно с правото личните му данни да бъдат предоставяни за справка, преписвани, копирани, допълвани, коригирани, блокирани и изтривани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и действащата нормативна уредба. Във всеки един момент, Участниците могат да поискат Организаторът да престане да използва техните лични данни за целите, упоменати по-горе. Организаторът се задължава да обработва всички лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни и единствено за целите, за които те са били получени. Организаторът е задължен по ЗДДФЛ да получи и обработи личните данни на всеки от Победителите, за целите на изготвяне на служебната бележка и подаване на информация до НАП за предоставените награди.

Организаторът има право да съхранява личните данни, събрани във връзка с провеждането на Играта до изтичане на най-дългия законов срок, в който могат да бъдат необходими, с оглед защита на правата му. След изтичане на този срок, личните данни се унищожават по реда на действащото законодателство.

Правна квалификация:
Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта”. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл.2 ал.1, - в нея липсва залог и такъв не може да бъде загубен.

Отказ от участие
Всеки Участник може да изиска отстраняване (анулиране) на регистрацията и участието си в Наградната игра във всеки един момент. За целта той трябва да заяви желанието си пред Организатора, на следния електронен адрес: marketing@bulgariamall.bg По този начин той се отказва и от бъдещо участие в играта и от възможността да получи Наградата и се счита за дисквалифициран от датата, на която е изпратил уведомлението за това.

To top